Psykologisk Institut

Mia Skytte OToole

Lektor

Vejlederbrev

Til dig der skal vælge specialevejleder,

Formålet med dette vejlederbrev er at skitsere, hvordan vejledningen hos mig forløber.

Til studerende der skriver speciale i efteråret: Pga færre specialestuderende i efterårssemestret foregår vejledningen individuelt. Vi mødes ca 7 gange jævnt fordelt over specialeperioden.

Til studerende der skriver speciale i foråret: Her vejleder jeg både individuelt og kollektivt. Den individuelle vejledning bruger vi på klassisk tekstfeedback, hvor jeg forinden har læst tilsendt materiale. Den kollektive vejledning bruges på fremme den studerende akademiske sprog og skriveteknik. Det gør vi ved hjælp af peer-feedback på korte tekster. De studerende har givet udtryk for, at de synes den kollektive vejledning er brugbar. Jeg har i øvrigt skrevet en artikel om dét format: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/115661/167467

Selve vejledningen (gælder kun for forårssemestret)

Vejledermøder foregår som udgangspunkt på mit kontor i bygning 1350, lokale 327. Der er tale om 3 kollektive møder og 4 individuelle. Til hvert møde er der forberedelse. Til specialestuderende i foråret 2021, ser det således ud:

Ultimo januar: Kollektiv vejledning 1

Medio februar: Individuel vejledning 1

Primo marts: Kollektiv vejledning 2

Medio marts: Individuel vejledning 2

Medio april: Kollektiv vejledning 3

April/maj: Individuel vejledning 3

Maj: Individuel vejledning 4

Kollektiv vejledning 1:

Indhold:

-          Vi præsenterer os for hinanden, og jeg fortæller lidt om det overordnede vejledningsforløb og arbejdsopgaver i forbindelse dermed.

-          Hver specialestuderende giver et bud på en problemformulering, som drøftes med mig, med de øvrige studerende som tilhørere.

-          Jeg præsenterer læringsmål for specialet

-          Vi drøfter skriveproces og deler erfaringer

Forberedelse: Have besvaret relevante spørgsmål fra Scribo (www.scribo.dk) og have pdf-udprint derfra med i hånden eller lettilgængelig på computeren.

Kollektiv vejledning 2:

Formålet med denne vejledning er at blive opmærksom på, hvad kriterierne er for den gode redegørelse og analyse i et speciale. Det primære formål er ikke at modtage feedback, men at give feedback og dermed blive opmærksom på de kriterier, man giver sin feedback på baggrund af. Det handler med andre ord om at ’knække koden’ til, hvad en god redegørelse består af.

Indhold:

-          Hver studerende læser én anden studerendes tekst og giver feedback.

-          Den studerende, der giver feedback, og jeg, taler sammen om teksten og nedskriver i fællesskab kriterierne, vi taler os frem til.

-          Efter seancen sender jeg et dokument ud til alle studerende med de samlede kriterier.

Forberedelse: Have produceret 2 siders redegørende/analyserende tekst og givet feedback til én andens tekst.

Kollektiv vejledning 3:

Formålet med denne vejledning er at blive opmærksom på hvad kriterierne er for den gode diskussion i et speciale. Derudover foregår det som den kollektive vejledning nr. 2.

Forberedelse: Have produceret 2 siders tekst med diskuterende elementer og givet feedback til én andens tekst.

Individuel vejledning 1-4:

De tre individuelle vejledninger går på klassisk tekstfeedback, hvor jeg læser op til 7 sider. Vi mødes i 45-60 minutter og gennemgår den studerendes spørgsmål og mine kommentarer.

Når der sendes materiale til mig, forventer jeg følgende:

- At jeg modtager materialet på min e-mail (mia@psy.au.dk) senest to dage før vi mødes

- At jeg får 5 til 7 sider per gang

- At der er tale om ny tekst

Formelle rammer

Vær opmærksom på at de kollektive vejledningstimer i sagens natur ligger fast, og at den individuelle vejledning knytter sig til 1. forsøg. Skulle det komme på tale at bruge 2. eller 3. forsøg, er der kun en enkelt individuel vejledning knyttet til hver af disse, og man kan altså ikke "gemme" vejledning. 

Af hensyn til datasikkerhed skal skriftlig kommunikation foregå via AU-mail.

Endelig vil jeg gerne understrege, at jeg ikke læser det endelige speciale fra start til slut, og at jeg aldrig kun giver skriftlig feedback.

Gode ressourcer til opgaveskrivningen

- Scribo er et værktøj du kan bruge i dit arbejde med at lave en problemformulering: www.scribo.dk

- Skov, S. (2008). Bundne opgaver. København: Samfundslitteratur. Læs den for gode konkrete råd til den akademiske skriftlig fremstilling.

Venlig hilsen

 

Mia Skytte OToole

Lektor

mia@psy.au.dk