Psykologisk Institut

Maja Johannsen

Adjunkt

VEJLEDERBREV

Kære specialestuderende

I dette vejlederbrev finder du en beskrivelse af, hvad jeg kan tilbyde som specialevejleder, hvilke forventninger, jeg har til dig som specialestuderende, samt hvordan jeg organiserer selve vejledningen. Det er min erfaring, at tydelighed i forhold til disse ting er hjælpsomt i det samarbejde som specialevejledningsprocessen er.

Min rolle som vejleder

Mine primære faglige interesser er inden for sundhedspsykologi, sorgreaktioner og tredje bølge kognitiv terapi, fx smerter, overvægt, senfølger efter kræftsygdom, mindfulness-baseret kognitiv terapi samt compassion-fokuseret terapi. Jeg arbejder med kvantitativ forskningsmetode. Specialets emne behøver ikke at falde inden for mit primære fagområde.

Jeg anser min primære rolle som specialevejleder som en facilitator. Dvs. at jeg i samarbejde med den studerende i det første møde afdækker 1) hvad den studerendes behov er (fx faglig versus motivationel støtte), 2) forventninger til processen (fx ambitionsniveau), og 3) hvordan jeg kan være med til at understøtte en sådan proces. Disse behov kan udvikle sig undervejs i processen, hvorfor dette vil være noget, som vi løbende kan være i dialog om.

Mine forventninger til dig

Idet min rolle er at facilitere specialeskrivningsprocessen, betyder det, at ansvaret for specialet er dit. Jeg forventer derfor, at du selv tager initiativ i forhold til litteratursøgning, tekstbearbejdning og indhold. Således er du ansvarlig for, at den information og de kilder, der er i specialet, er korrekte, samt at du tilegner dig relevant og tilstrækkelig litteratur. I den forbindelse er det vigtigt, at du sørger for at sætte dig ind i formalia for specialet.

Selve vejledningsprocessen

Til det første indledende møde forventer jeg, at du:

 • Har sat dig ind i den gældende Studieordnings formalia vedr. specialet
 • At du har skrevet 1-2 siders overordnede overvejelser om dit speciale, herunder:
 1. Foreløbig arbejdstitel
 2. Overordnet problemstilling (SCRIBO kan her være et godt redskab)
 3. En foreløbig disposition over specialet, herunder brug af teorier, metode
 4. Empirisk versus teoretisk speciale
 5. Forventninger til slutprodukt (hytte, villa eller slot)
 • At disse overvejelser er sendt til mig senest 2 dage før vores vejledning

I løbet af processen, dvs. til de efterfølgende vejledningsgange, forventer jeg, at du:

 • Sender mig skriftligt materiale, dvs. tekst, før hver vejledningsgang på mellem 3-6 sider (teksten kan være mere eller mindre færdig alt efter, hvor i processen vejledningen finder sted)
 • Sender mig ½ sides følgebrev, hvor du beskriver, hvor du er i processen i forhold til den fremsendte tekst (fx færdig versus første udkast), og hvad du gerne vil have særlig feedback på
 • At du efter hver vejledningsgang sender mig de hovedpunkter, som du tager med fra vores vejledning

Jeg vil give detaljeret feedback på den fremsendte tekst med kommentar-funktionen i Word, såvel som mere overordnet feedback i forhold til struktur, form, sprog, argumentation mv.

Såfremt jeg har flere specialestuderende, vil jeg tilbyde gruppevejledning, hvor I får mulighed at lære af hinanden og til hinanden indbyrdes – faciliteret af mig. Endvidere kan det være en god hjælp at indgå i et speciale-fællesskab, da processen for nogle og til tider kan være en udfordring. Dog vil I altid få min. 5 gange individuel specialevejledning (og max. 3 gruppevejledninger).

Jeg vejleder ikke over mails eller udelukkende med skriftlig feedback. Jeg læser op til max. 2/3 af et speciale igennem.

Formalia

Der ydes i alt 15 timers vejledning, inkl. min forberedelse. Jeg anbefaler, at vejledningsmødegangene fordeles nogenlunde jævnt i processen, dog evt med lidt flere vejledningsmøder i startfasen af processen. Vær opmærksom på, at der i forbindelse med et evt 2. eller 3. forsøg kun ydes 2 ½ timers vejledning til hvert af disse (og det er ikke muligt at ’gemme’ vejledning fra 1.forsøg).

 

Held og lykke med dit speciale!

 

Venlige hilsner

Maja Johannsen