Psykologisk Institut

Lynn Ann Watson

Lektor

Formålet med brevet

Dette brev fortæller lidt om mig selv som vejleder og de forventninger jeg har til mine studerende under deres specialeforløb.  Ved at forstå de forventninger vi har til hindanden søger vi for, at skabe et godt samarbejde fra starten af og dermed bruge vores tid så effektiv som muligt.

Som en specialestuderende er du næsten færdiguddannet og derfor er mine forventninger relativt høje.  Det er dit speciale, og jeg kan kun rådgive dig i processen.  Jeg forventer at give meget konkret vejledning især i starten af processen men, da du udvikler dig med tiden, bliver du mere selvstændig og dermed mere ansvarlig for struktur samt indholdet af vores vejledningsmøder.

 

Før vores første møde (efter sommer/vinterferie) forventer jeg at du:

 • Kender de formelle krav og kriterier omkring skrivning og aflevering af specialet.
 • Har læst om de fordele du har ved at skrive dit speciale på psykologisk institut på AU.
 • Er begyndt at læse relevant litteratur og er begyndt at udvikle din problemformulering.
 • Afleverer en introduktion til dit emne/problemformulering (min 2 sider) og en litteraturliste (mindst 10 kilder) senest 2 arbejdsdage før vi mødes.
 • Hvis du er en del af en gruppe skal du også læse tekster af de andre studerende og være klar til at give feedback når vi mødes.
 • Har tænkt over dine styrker og svagheder som studerende baseret på din tidligere erfaringer ved at skrive opgaver.
 • Har tænkt over dine forventninger til mig som specialevejleder, og hvordan jeg kan bedst rådgive dig individuelt.

Du kan få mere information om de første 3 punkter på PI’s hjemmeside:

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/psykologi/bachelorprojekt-og-speciale/speciale/

 

Vores første møde (efter sommer/vinterferie):

                           Vores første møde tager udgangspunkt i vores forventninger til hindanden under forløbet. Vi skal diskutere dine forventninger til mig som vejleder, og dine evner som studerende, så vi kan blive enige om hvordan jeg bedst kan rådgive dig under forløbet.  Derefter arbejder vi ude fra det første udkast af din problemformulering.  Den skal bruges til at arbejde videre på dit speciale mere generelt dvs., struktur, metoder, teorier, empiri, litteratur, argumenter og konklusioner.  Til sidst i mødet, skal vi lave en plan for de kommende måneder.  Ved at planlægge fremadrettet, vil du sikre at du bruger tiden så effektiv som muligt og er klar over de opgaver du skal udføre under forløbet.

 

Efterfølgende møder:

Vores vejledningsmøder tager altid udgangspunkt i en tekst du har afleveret senest 2 arbejdsdage før mødet.  Teksten skal være max. 10 sider.  Teksten skal afleveres samt med et følgebrev som beskriver hvordan jeg kan bedst rådgive dig med hensyn til teksten.  Brevet skal også beskrive andre områder du gerne vil sætte fokus på.(f. eks. Planlægning af tid, skriveprocessen, andre uforudset problemer).

Som vejleder kan du forvente at jeg:

 • Forbereder mig til vores møder, ved at læse din tekster osv.
 • Giver feedback enten mundtligt eller på skrift efter behøvet.
 • Afsat 15 timer til vejleding (inklusiv af selv vejledning, forberedelse til denne og korrespondance)

Støtte dig i din udvikling som specialestuderende i de følgende 3 områder.

Tekstkompetencer

 • Skriveprocessen
 • Struktur og indholdet
 • Empiri og teori
 • Kritisk Tænkning

Projektstyringskompetencer

 • Planlægning af dit arbejdstid
 • Projektleder evner

Kommunikationskompetencer

 • Klar og kortfattet kommunikation med kolleger
 • Forberedelse til møder
 • Håndtering af problemer

 

 

Du kan ikke forvente at jeg:

 • Læse dit speciale som en helhed før jeg bedømmer det.
 • Læse korrektur på dansk