Psykologisk Institut

Lene Vase

Professor

 

Kære Specialestuderende,

 

Jeg glæder mig til at møde dig.

Jeg har udformet dette vejlederbrev til dig for, at du kan få en fornemmelse af, hvordan jeg vejleder, og hvilke forventninger der er til dig som specialestuderende, og dermed hvordan du får mest muligt ud af din specialeproces.

 

Rammer og indhold

Jeg vejleder specialer i grupper, da jeg har erfaring med, at dette er en stor hjælp for specialestuderende. For det første giver det dig mulighed for at have sparringspartnere gennem hele processen. For det andet gør det dig væsentligt skarpere på at kunne se, hvad der udgør en god problemformulering, en god disposition, et godt argument og en velskrevet tekst. Du skal nemlig ikke kun lære at se det på din egen tekst, men også på de andres tekst, og du får ikke kun feedback af mig, du får også feedback af gruppen gennem hele forløbet. For det tredje er det for mange lettere at få afleveret til tiden, når man følger et forløb med en gruppe.

Tiderne for vejledning ligger fast fra starten, og det forventes, at du møder velforberedt op til hvert møde. Jeg vil anbefale dig at anskaffe bogen ”Den gode opgave – håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser” af Peter Stray Jørgensen og Lotte Rienecker, da vi vil tage udgangspunkt i den. Møderne kommer til at se ud, som følger:

 1. Møde: X februar fra kl. 12-14 i lokale 314/bygning 1350

Emne: Problemformulering

 1. Oplæg om ”den gode problemformulering”  ved X og Y (ca. 15 min)
 2. Du fremlægger din problemformulering til specialet (rundsendes inden mødet) og får feedback på denne
 3. Du har læst de andres problemformulering inden mødet og giver nuanceret feedback på disse

 

 1. Møde: X marts fra kl. 12-14 i lokale 314/bygning 1350

Emne: Disposition

 1. Oplæg om ”den gode disposition” ved X og Y (ca. 15 min)
 2. Du fremlægger din disposition til specialet (rundsendes inden mødet) og får feedback på denne
 3. Du har læst de andres disposition inden mødet og giver nuanceret feedback på disse

 

 1. Møde: X april fra kl. 12-14 i lokale 314/bygning 1350

Emne: Argumentation

 1. Oplæg om ”den gode argumentation” ved X og Y (ca. 15 min)
 2. Du fremlægger eksempler på argumentation i dit speciale (rundsendes inden mødet) og får feedback
 3. Du har læst de andres argumentation inden mødet og giver nuanceret feedback på dette

                            

 1. Møde: X maj fra kl. 12-14 i lokale 314/bygning 1350

Emne: Feedback

 1. Oplæg om ”hvordan man giver og modtager feedback” ved X og Y (ca. 15 min)
 2. Du rundsender ca. 10 siders tekst fra dit speciale (inden mødet) og får feedback på dette
 3. Du har læst de andres tekst inden mødet og giver nuanceret feedback på dette

 

De enkelte vejledningsgange starter således med, at 2 studerende holder et oplæg på ca. 15 minutter om dagens emne (f.eks. problemformulering). Dette kan gøres med udgangspunkt i bogen ”Den gode opgave”, men du/I er naturligvis også velkomne til at inddrage anden litteratur (ad A). Derefter fremlægger du dit bidrag (f.eks. din problemformulering), og du modtager feedback på denne fra mig og de andre i gruppen. Du skal rundsende din del til vi andre, minimum en uge inden vi mødes. Når du rundsender materiale, skal du i indledningen kort fortælle: 1. Hvad det er, du sender, 2. Hvor færdigt det er, 3. Hvor tilfreds du er med det, 4. Hvad du gerne vil have vejledning på. Alle afleveringer foregår via Google Drev, da det tillader, at vi kan skrive i det samme dokument, og alle kommentarer gemmes (ad B). Inden hvert møde forventes det, at du har læst de andres bidrag og forholdt dig nuanceret til dem, så du kan give god og detaljeret feedback på dem (se evt. feedbackvejledning sidst i dokumentet) (ad C).

Der er afsat 15 timer til vejledning, og dette inkluderer alt dvs. forberedelse, e-mails, samt direkte vejledning. Da e-mails tæller med i tiden, svarer jeg kun på e-mails i meget begrænset omfang, da der let går mange vejledningstimer med små e-mails. Jeg vil derfor anbefale dig, at du undersøger, om du selv kan finde svar på dine spørgsmål andetsteds, og opsamler eventuelt resterende spørgsmål og medbringer dem til vejledningsmøderne. Det forventes, at du selv holder dig orienteret omkring administrative forhold i forbindelse med specialet. Der gives ikke skypevejledning, og gruppevejledning kan ikke konverteres til individuel vejledning. Det betyder med andre ord, at hvis du ikke møder op til gruppevejledning, så mister du den vejledning, som du ellers ville kunne have fået her. Såfremt at du ikke afleverer specialet i 1. forsøg, vil aflevering i 2. eller 3 forsøg udløse 2.5 time ekstra vejledning pr. ekstra forsøg. Vejledningstimerne kan ikke flyttes rundt mellem de forskellige vejledningsforsøg, dvs. at du kan ikke flytte vejledningstimer fra 1. forsøg til 2. eller 3. forsøg.

 

Proces og produkt

Jeg forventer, at du er drivkraften bag specialet, og at jeg hjælper dig med at holde den rette kurs.

Jeg kan vejlede inden for de fleste kliniske og neurovidenskabelige områder, og jeg vil altid primært vejlede på den overordene struktur, dvs. at jeg forholder mig til, om problemformuleringen er klart afgrænset, dispositionen er stringent, argumentationen logisk og teksten klart fremstillet. Dette gælder også, hvis specialet falder inden for mine egne forskningsområder, som er smerte og placebo, da det er en vigtig del af specialet, at I selv kan formulere en problemformulering og søge og udvælge relevant litteratur. Derudover giver jeg vejledning på processen.

Jeg vil anbefale dig at lave en specialegruppe – enten med dem du er i gruppe med hos mig, eller med andre du kender fra studiet. Det er min erfaring, at det hjælper til at skabe en dynamisk og lystbetonet specialeproces, og at studerende ofte er overrasket over, hvor stort et fagligt udbytte de får af sparring med andre studerende i samme situation. Med andre ord: ved at indgå i en god specialegruppe kan du få megen ekstra hjælp og feedback til arbejdet med dit speciale.

Jeg vil som udgangspunkt gerne høre, hvor stor en arbejdsindsats du ønsker at lægge i dit speciale, og hvilken karakter du arbejder hen imod, men jeg vejleder ikke med henblik på opnåelse af en bestemt karakter. Jeg læser ca. 20 % af specialet, hvor du får detaljeret feedback på skrivestil og argumentation, herunder anvendelse af definitioner, stavemåder, referencer med meget mere. Det er så tanken, at du skal bruge denne feedback til selv, evt. i samarbejde med din specialegruppe, at læse resten af din opgave kritisk igennem. Dette sikrer, at specialet er et selvstændigt produkt, og at du kan honoreres for dette i bedømmelsen af specialet.

Omgangsform og feedback

Det er vigtigt, at du bidrager til en god omgangstone i gruppen, således at både du og dine medstuderende trygt kan få og give feedback på ideer og tekst. En vigtig del af specialeprocessen er at lære at give og modtage feedback på en god måde, og vi vil derfor arbejde aktivt med dette bl.a. ud fra følgende model:

 

Sådan giver du feedback

 • Giv positiv feedback først
 • Giv altid konkrete eksempler og argumenter for det, du siger
 • Giv forslag til forbedring
 • Relatér din feedback til de evalueringskriterier, der er til teksten
 • Lad være med at undskylde det, du siger
 • Undgå ironi og morsomheder

 

Sådan modtager du feedback

 • Lyt og notér – undgå at beslutte, om det kan bruges med det samme
 • Undgå at forklare eller forsvare det, du har skrevet, mens dine medstuderende giver dig feedback

 

 

Hvis du har spørgsmål til dette, vil jeg meget gerne tage det op, når vi mødes første gang.

 

 

Med venlig hilsen

 

Lene Vase

Professor MSO, Cand. Psych., PhD

Psykologisk Institut

Bartolins Allé 9

8000 Aarhus C

Tlf: +45 761658

Kontor: nr. 316/1350

Email: Lenevase@psy.au.dk

 

SPØRGSMÅL TIL FEEDBACK PÅ AKADEMISKE TEKSTER

Kriteriebaseret feedback

• Hvilke krav stiller fagets studieordning til teksten? Lever teksten op til kravene, eller er den på vej til det?

• Hvordan lever teksten op til krav stillet af underviser eller vejleder?

• Er teksten logisk opbygget?

• Er teksten velargumenteret – er der belæg for alle påstande?

• Er evt. citater korrekte og dækkende?

• Følger kildehenvisningerne vedtagne regler, og er omfanget af kildehenvisninger tilstrækkeligt?

• Fremgår det tydeligt hvordan skribenten når frem til sine konklusioner?

• Tager skribenten højde for mulige indvendinger mod konklusionerne?

• Er sproget præcist og forståeligt?

• Bliver fagudtryk og teoretiske begreber brugt entydigt og ikke mere end nødvendigt?

• Er der én overordnet problemstilling, og er den klart formuleret?

• Fremstår diskussioner og analyser velovervejede?

• Guider teksten læseren ved hjælp af overskrifter, metatekst osv.?

 

Læserbaseret feedback

• Hvordan ville jeg genfortælle teksten?

• Hvad er mit første indtryk af teksten?

• Er der dele af teksten jeg bedst kan lide? Hvad gør at jeg bedst kan lide de dele?

• Er der steder i teksten hvor jeg går i stå eller taber tråden? Kan jeg pege på hvad der får mig til at gå i stå?

• Holdes den samme tone/stil hele vejen igennem teksten?

• Hvad betyder tekstens sprogbrug for min læseoplevelse?

• Støtter afsnitsinddelingen læsningen?

• Hvem taler teksten til? Taler den til mig eller til en læser med andre forudsætninger end mig?

• Hvad betyder tekstens brug af eksempler eller cases for min læseoplevelse?

• Hvad betyder tekstens brug af illustrationer for min læseoplevelse?

• Hvad betyder tekstens grafiske fremtræden for min læseoplevelse af den?

 

Husk at

• Give den positive feedback først

• Knytte feedbacken til konkrete steder i teksten

• Undlade at undskylde din feedback

• Give din feedback som en melding – ikke som et oplæg til diskussion.

 

 

Link til feedbackspillet:

http://studypedia.au.dk/gammelt/atskrive/feedback/spil-til-tekstfeedback/