Psykologisk Institut

Lars Larsen

MSc, PhD, Professor MSO

 VEJLEDERBREV                                                                                     

 

Kære specialestuderende,

 

Før vi indleder et vejledningsforløb vil jeg gerne fortælle dig lidt om, hvad jeg som vejleder kan tilbyde dig, og hvad jeg forventer du selv tager ansvar for.

Jeg forventer, at du selv sørger for at orientere dig i studieordningen, kursuskataloget, samt på PI’s hjemmeside i forhold til regler mv. for specialet. Derudover kan du i Blackboardgruppen for specialeskrivende finde mange væsentlige informationer, ligesom studievejledningen også vil opdatere dig med hensyn til nyt om specialet. Endelig vil jeg anbefale, at du finder dig en specialegruppe.

Med hensyn til arbejdsprocessen forventer jeg, at det er dig, der er drivkraften bag dit specialeprojekt, og min rolle vil være at hjælpe og støtte dig med at holde den rette kurs. Det betyder bl.a., at det er vigtigt for mig at have en nogenlunde forståelse af hvad det er du gerne vil med dit specialeprojekt. Derfor forventer jeg, at du udarbejder en synopsis/arbejdsdisposition, hvori du kort beskriver dit projekt (se f.eks. SCRIBO).

Et vejledningsforløb indledes som udgangspunkt med, at vi mødes kort og diskuterer dit oplæg til specialet.  Sammen planlægger vi vejledningsmøderne frem til deadline, og du forventes at lægge din egen realistiske plan for færdiggørelse af dit specialeprojekt indenfor rammerne af denne plan.

Der er i alt 15 timer til rådighed til vejledning, som skal fordeles på forberedelse, e-mails, samt direkte vejledning.

Det er min forventning, at en aflevering ledsages af en kort indledning, der beskriver hvad du gerne vil have der fokuseres på i min feedback, og at du har forberedt eventuelle spørgsmål inden vi mødes.

Når du sender tekst til brug i vejledningen, så skriv i indledningen lidt om:

  • Hvad er det du sender?
  • Hvor færdigt er det?
  • Hvor tilfreds er du med det?
  • Hvad vil du gerne have vejledning på?

Dette betyder også, at jeg skal have dit materiale til rådighed i god tid inden vores møde. Ud over de konkrete møder besvarer jeg kun e-mails om vejledning i stærkt begrænset omfang, da tid til at besvare e-mails også regnes med i de 15 timer, og der derfor hurtigt kan bruges megen vejledningstid på mange små e-mails, hvor du ofte selv vil kunne finde svaret andetsteds. Saml derfor evt. spørgsmål sammen til vi ses, og send dem gerne med i den mail du sender sammen med dit materiale til næste møde.

Mine særlige interesseområder ligger indenfor Livsløbsudvikling, ældrepsykologi, individuelle forskelle, positiv psykologi og biologisk psykologi.

Medmindre opgaven falder inden for mine særlige kompetenceområder, vil jeg ikke kunne vejlede indholdsspecifikt, om end jeg stadig kan give dig sparring i forhold til mere generelle overvejelser omkring dit emne. Jeg forudsætter hermed, at du er/bliver eksperten på dit specifikke emne. Det vil sige, at jeg primært vejleder på et overordnet plan, hvor jeg f.eks. forholder mig til om problemformulering og redegørelse er klar og præcis, om den overordnede struktur hænger sammen, om vægtningen af stoffet ser fornuftig ud, og om din argumentationsrække er klar og sammenhængende. Jeg vil dog indledningsvist også gøre dig opmærksom på om der er detaljer f.eks. med hensyn til stavemåder, referencer, begreber etc., der bør revideres. Når dette er gjort første gang forudsætter jeg, at du selv sørger for at gøre dette i resten af opgaven. Det er ikke muligt at vejlede til opnåelse af en bestemt karakter, men du må gerne fortælle mig hvilket niveau for dit speciale du ønsker at arbejde henimod, så jeg kan indrette min vejledning herefter.

Jeg læser aldrig hele det færdige speciale igennem, da der skal være plads til at du selvstændigt færdiggør specialet, så du kan honoreres for dette til eksamen. Jeg læser som hovedregel heller ikke det samme materiale flere gange, men forventer, at du, på baggrund af min feedback selv kan færdiggøre teksten.

Ved hvert møde aftaler vi deadline for indlevering af materiale til næste gang.

Er du gået i stå i processen uanset af hvilken årsag, vil jeg altid foreslå at vi mødes, måske bare kort, for sammen at finde ud af hvad problemet er, så du kan komme videre i din arbejdsproces.

Har du spørgsmål til ovenstående vil jeg meget gerne vi tager det op første gang når vi mødes og taler om din synopsis.

 

Venlig hilsen

Lars Larsen