Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kent Olsen

Curriculum Vitae

Opdateret: 08.11.2010

UDDANNELSE

2010-2015: Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet, Danmark

2009: Biolog, cand. scient, Aarhus Universitet, Danmark

 

BIOLOGISK ERHVERSERFARING (UDVALGT)

2009-2010, Danmark: Forskningsassistent, Naturhistorisk Museum, Århus

2010, Norge: Feltassistent ved optælling og kortlægning af havpattedyr og havfugle i Vestnorge. Herunder overvågning fra fly med optælling og GPS-baseret kortlægning. Klient: Danmarks Miljøundersøgelser

2008, Egypten: Feltassistent ved standardiseret monitering af fugle på efterårstræk ved Gebel el Zeit, Egypten. Artsbestemmelse og optælling. Beskrivelse af trækrespons, flyveruter og flyvehøjder i forhold til vindforhold og topografi. Herunder overvågning med Laser Rangefinder, mobile og stationære radarenheder (horisontal og vertikal beskrivelse). Klient: Carl Bro A/S

2008, Grønland: Feltassistent ved optælling og kortlægning af havpattedyr og havfugle i Nordøstgrønland. Herunder overvågning fra fly med optælling og GPS-baseret kortlægning. Databehandling, datasammenstilling, databasestyring og rapportering i GIS. Klient: Arktisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser

2005-2007, Danmark: Optælling og kortlægning af ynglende fugle i Tøndermarsken. Herunder specifikke undersøgelser af vibens stedtrofasthed, habitatspecifik demografi, aldersspecifik rekruttering, alder for første yngleforsøg og aldersspecifik overlevelsesrate, ynglesucces og prædation. Klient: Danmarks Miljøundersøgelser

2005, Danmark: Feltassistent på VVM-redegørelse for etablering af havbaseret vindmøllepark ved Nysted. Feltundersøgelser og radarovervågning af havfugles trækruter og fordeling af trækruter omkring vindmølleområde. Klient: Danmarks Miljøundersøgelser

2003, Danmark: Feltassistent ved overvågning af fugle som bifangst i forbindelse med erhvervsfiskeri i Vestlige Østersø. Herunder overvågning af fugle fra fly med optælling og kortlægning ud fra GPS-baserede transekter. Klient: Danmarks Miljøundersøgelser

2003, Danmark: Feltassistent ved optælling af havfugle i Sydlige Nordsø. Herunder overvågning af fugle fra fly med optælling og kortlægning ud fra GPS-baserede transekter. Klient: Danmarks Miljøundersøgelser

2002-2005, Danmark: Ekstern konsulent på sortering og bestemmelse af akvatiske makroinvertebrater i 16 (2002) kildeprøver og 118 (2002), 199 (2003), 146 (2004) og 128 (2005) vandløbsprøver. Bestemmelse til DVFI-niveau, datasammenstilling og præsentation. Klient: Ringkøbing Amt

2002-2003, Danmark: Laboratorieassistent ved udsortering og bestemmelse af akvatiske makroinvertebrater til biologisk monitering af vandløbsfauna. Samlet 250 vandløbsprøver. Bestemmelse til DVFI-niveau. Klient: Bio/Consult A/S

2002, Danmark: Laboratorieassistent ved udsortering og bestemmelse af marine makroinvertebrater i forbindelse med biologisk overvågning af marin smådyrsfauna og overordnet miljøtilstand. Samlet 50 bundfaunaprøver. Klient: Bio/Consult A/S

2002, Bolivia: Feltassistent på post-doctoralt feltprojekt i Bolivia med regenerering af to kommercielle træarter i tropisk regnskov. Dataindsamling, etablering af frøfælder, opmåling af stammehøjde og kronevolumen, optælling frugtsætning. Kontakt: Jacob Nabe-Nielsen

2001, Danmark: Feltassistent på VVM-redegørelse for virkning på fuglelivet ved etablering af 6 MW vindmøller på dæmninger i Nissum Bredning ved Cheminova. Felt- og radarundersøgelser af fourageringstræk med ruter og fordeling, og flyvehøjder hos fugle på Harboør Tange. Kortlægning ved hjælp af mobil radar enhed. Klient: Carl Bro A/S

2001, Danmark: Feltassistent på VVM-redegørelse for motorvejsprojekt Frederiksund-København. Feltundersøgelser med kortlægninger af flora og fauna, litteratursøgning og sammenstilling af eksisterende flora- og faunadata, etablering og opdatering af database. Klient: Carl Bro A/S

2001, Mongoliet: Feltassistent ved diversitetsbeskrivelse af fuglefaunaen i Khan Khentii Strictly Protected Area. Herunder beskrivelse af yngle- og trækfænologiske forhold. Klient: Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Tyskland, Göttingen Universitet, Tyskland; Mongoliets Nationaluniversitet, Ulaanbaatar, Mongoliet

2001, Mongoliet: Ekstern konsulent på Eastern Steppe Biodiversity Project i Mongoliet. Undervisning af embedsmænd på ministerielt og amtsligt niveauer samt lokale ornitologer i metoder til registrering og kortlægning af ynglefugle. Herunder GPS-baseret kortlægning af internationalt vigtige yngle- og rastepladser for den østpalearktiske fuglefauna. Rådgivning omkring økoturisme og adgangsforhold i Mongol Dagurian Strictly Protected Area. Klient: UNDP

2000, Danmark: Feltassistent på VVM-redegørelse for etableringen af vindmøllepark ved Grenå Havn. Feltundersøgelser af havfugles trækruter, trækfordeling og flyvehøjder vha. en Leica Laser Rangefinder. Klient Carl Bro A/S

1999-2010, Danmark: Overvågning af fugle fra fly i forbindelse med midvintertælling. Optælling og kortlægning ud fra GPS-baserede flyruter. Klient: Danmarks Miljøundersøgelser

1999-2008, Danmark: Feltassistent på VVM-redegørelse for etablering af havbaseret vindmøllepark ved Horns Rev og Rødsand. Klient: Danmarks Miljøundersøgelser

1999-2004, Danmark: Feltassistent på VVM-redegørelse for etablering af havbaseret vindmøllepark ved Omø Stålgrunde og Ålborg Bugt syd for Læsø. Klient: Danmarks Miljøundersøgelser

1999-2001 og 2008-2010, Danmark: Overtælling og overvågning af fuglefaunaen i Bovet-Knotten Vildtreservat på Læsø. Optælling, kortlægning og afrapportering. Klient: Danmarks Miljøundersøgelser

1999, Polen: Overvågning af fuglefaunaen i naturreservatet Karsiborska Kepa, herunder registrering og kortlægning af Vandsanger. Afrapportering. Undervisning af lokale ornitologer i registreringsmetodik og kortlægning af ynglefugle. Udarbejdelse af specifik optællingsmanual for reservatet. Rådgivning omkring drift og fremtidig forvaltning i henhold til specifikke ynglefuglebestande. Klient: BirdLife International, Polen, OTOP

1997 og 1999, Danmark: Observatør på Vejlernes Økologiske Feltstation. Biologisk medarbejder, herunder ansvarlig ynglefugletæller i naturreservat Vejlerne. Standardiseret overvågning og afrapportering. Klient: Danmarks Miljøundersøgelser

1995, Danmark: Observatør på Langlis Økologiske Feltstation. Biologisk medarbejder i naturreservat Langli. Standardiseret overvågning og afrapportering. Klient: Danmarks Miljøundersøgelser

1994-1996 og 1999, Danmark: Observatør på Tippernes Økologiske Feltstation. Biologisk medarbejder i naturreservat Tipperne. Standardiseret overvågning og afrapportering Klient: Danmarks Miljøundersøgelser

1993-1994, Danmark: Ornitolog på Blåvand Fuglestation. Standardiseret overvågning af fugletræk og rastfugleforekomster. Overvågning og afrapportering. Klient: Dansk Ornitologisk Forening

 

UNDERVISNINGS- OG FORMIDLINGSARBEJDE (UDVALGT)

Underviser, planlægger og tilrettelægger af undervisning i Pattedyrs Vildtbiologi for elever på Vildtforvalterholdet 2009. Klient: Danmarks Jægerforbund

Medvirkede i radioprogrammet P1 Miljøreportagen 31. august 2009: En grav fuld af liv Klient: DR Jylland

Underviser, planlægger og tilrettelægger af undervisning i Fugles Vildtbiologi for elever på Vildtforvalterholdet 2009. Klient: Danmarks Jægerforbund

Instruktor i vævs- og organhistologi under Chordata-undervisningen i Zoologi 2006 og 2007. Klient: Biologisk Institut, Århus Universitet

Naturvejleder ved Læsø Naturcenter 2004. Udvikler af produkt- og idé, planlægger, tilrettelægger af formidling af biologiske, geologiske og kulturhistoriske emner til skoleklasser, foreninger og offentlige institutioner foruden offentlige arrangementer for turister på Læsø. Klient: Læsø Kommune