Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karsten Dahl

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet: Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

  • Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet
Baggrund og formål I henhold til Habitatdirektivet (Det Europæiske Råd: Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter) har Danmark udpeget i alt 194 habitatområder, der skal indgå i et europæisk netværk af særlige bevaringsområder, Natura 2000. Udpegningen er foretaget på grundlag af forekomsten af de i alt ca. 60 af direktivets naturtyper på bilag I og ca. 44 af dets arter på bilag II, der forekommer her i landet og hvis bevarelse tillægges særlig betydning inden for det Europæiske Fællesskab. Medlemsstaterne er forpligtet til at overvåge og vurdere de nævnte naturtypers og arters bevaringsstatus og rapportere til Fællesskabet. Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser og amterne har på den baggrund indledt et samarbejde for at tilvejebringe og sammenstille de nødvendige data for en vurdering af bevaringsstatus for de pågældende naturtyper og arter. Formålet med denne rapport er at præsentere bevaringsstatus i Danmark baseret på det foreliggende datagrundlag og eksisterende viden. Rapporten vil indgå som et bilag til den første danske nationale afrapportering i 2001. Rapporten behandler i alt 13 prioriterede naturtyper på Ha-bi-tat-di-rek- tivets bilag og 79 arter på bilag II, IV og V. I mange tilfælde er der tale om både naturtyper og arter, der har deres hovedudbredelse i Mellemeuropa, og hvor nordgrænsen for deres udbredelse ligger i Danmark. På den anden side er mange karakteristiske danske arter ikke nævnt i direktivets lister. Sammenlagt betyder dette, at de resultater, der præsenteres i denne rapport, må opfattes som en status i forhold til Habitatdirektivet, mens de ikke kan betragtes som en vurdering af den samlede natur i Danmark. Status for naturtyper Rapporten rummer den første vurdering af bevaringsstatus for danske naturtyper omfattet af Habitatdirektivet. Vurderingen bygger på en kortlægning af naturtyperne i de af Danmark foreslåede habi-tatområder. Kortlægningen rummer informationer om naturtypernes forekomster, deres areal, og de faktorer, som påvirker typerne og deres karakteristiske arter i positiv eller negativ retning. I alt 61 naturtyper omfattet af Habitatdirektivet menes at forekomme i Danmark. Af disse er 13 naturtyper særligt prioriterede. Kortlægningen har fortrinsvis dækket disse 13 prioriterede typer, mens de øvrige typer kun er blevet kortlagt sporadisk. Følgelig omfatter vurderingen af bevaringsstatus de 13 prioriterede typer. Hovedkonklusionerne på rapportens vurdering af naturtypernes be-va-ringsstatus er: 1) Videngrundlaget om naturtypernes udbredelse, deres karakteris-tiske arter og deres struktur og funktion er generelt utilstrækkelig til at kunne foretage en sikker vurdering af deres tilstand; 2) Vurderingen af bevaringsstatus tegner et billede af en natur, som har været, og stadig er, under betydeligt pres fra menneskelige aktiviteter. Ud af de 13 prioriterede typer vurderes det, at bevaringsstatus er gunstig for 2 naturtyper, usikker for 6 naturtyper, ugunstig for 3 naturtyper og ukendt for 2 naturtyper. Vurderingen må betragtes som foreløbig, idet der endnu ikke foreligger præcist formulerede bevaringsmålsætninger for naturtyper. Status for arter En arts bevaringsstatus defineres i Habitatdirektivet som resultatet af alle de forhold, der indvirker på arten, og som på lang sigt kan få indflydelse på artens udbredelse og talrighed. En sådan vurdering kræver således systematisk og kontinuerligt indsamlede data til beskrivelse af tilstand og udvikling i artens bestand, udbredelsesområde og levested. Med få undtagelser har der ikke været gennemført egentlig overvågning af arterne på Habitatdirektivets bilag i forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport. For et begrænset antal er der udført undersøgelser af status og recent udbredelse, men for hovedparten af arterne bygger denne rapport på historiske og nyere data, som overvejende er tilfældigt indsamlede, og som i mindre grad repræsenterer overvågningsserier i større geografisk skala for de enkelte arter. Datagrundlaget for de 79 arter, som er vurderet i denne rapport er derfor kun vurderet som tilfredsstillende for 30 arter og som utilstrækkeligt for de resterende 49. På dette grundlag og på basis af data om den samlede forekomst og udbredelse af arten i Danmark er arternes bevaringsstatus vurderet i følgende kategorier: Gunstig bevaringsstatus: 14 arter, herunder 11 pattedyrarter, 1 paddeart og 2 fiskearter. Usikker bevaringsstatus: 22 arter, herunder de 2 eneste prioriterede arter snæbel (fisk) og eremit (bille), 4 pattedyrarter, 1 krybdyrart, 5 paddearter, 2 guldsmedearter og 8 karplantearter. Ugunstig bevaringsstatus: 17 arter, herunder 2 paddearter, 2 fiskearter, 2 dagsommerfuglearter, 1 guldsmedeart, 2 billearter, 1 muslingeart, 5 karplantearter og 2 mosarter. Ukendt bevaringsstatus: 13 arter, herunder 4 pattedyrarter, 1 krybdyrart, 4 fiskearter, 3 sneglearter og 1 muslingeart. Forsvundet: 13 arter, herunder 1 krybdyrart, 2 fiskearter, 3 dag-som-merfuglearter, 2 guldsmedearter, 2 billearter og 3 mosarter. Vurderingen er givet på baggrund af en foreløbig skalering af be-va-rings-status i ovennævnte fem kategorier, som kan forventes redefineret, når der foreligger præcist formulerede bevaringsmålsætninger for arter på habitatdirektivet.
OriginalsprogDansk
ForlagDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Antal sider219
StatusUdgivet - 2000
SerietitelFaglig rapport fra DMU
Nummer322

    Forskningsområder

  • habitatdirektiv, naturbevaring, naturtyper, arter, bevaringsstatus

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 12467377