DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jens Erik Kristensen

Lektor

Publikationer før 2005

 

Bogudgivelser

 

Lys, luft og renlighed – den moderne socialhygiejnes fødsel (s.m. Lars-Henrik Schmidt), Akademisk Forlag 2004 (sproglig revideret genudgivelse af samme fra 1986)

 

Universitetet og videnskab. Universitetets idéhistorie, videnskabsteori og etik (redaktion, bidrag og udgivelse s.m. Hans Fink, Peter C. Kjærgaard, Helge Kragh), Hans Reitzels Forlag, 2003

 

Kritik af den økonomiske fornuft (redaktion, bidrag og udgivelse s.m. Carsten Fenger-Grøn), Hans Reitzels Forlag, Kbh. 2001

 

Foucaults masker, (redaktion, bidrag og udgivelse s.m. Knut Ove Eliassen, Niels Brügger), Forlaget Modtryk, Århus 1995.

 

Menneske Rettigheder - filosofisk, juridisk, historisk, politisk, (redaktion, bidrag og udgivelse), Akademisk Forlag, 1989.

 

Lys, luft og renlighed - den moderne socialhygiejnes fødsel (s.m. L-H. Sch­midt). Akademisk Forlag. 1986.

 

Nietzsche - en tragisk filosof (redaktion, bidrag og udgivelse s. m. L.-H. Schmidt). Århus 1985. Modtryk.

 

Foucaults Blik (redaktion, bidrag og udgivelse s. m. L.-H. Schmidt). Århus 1985. Modtryk.

 

 

Artikler

 

’Hyrdemagtens idéhistorie og aktualitet – om kristendommens institutionelle og organisatoriske virkningshistorie’, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet (bidrag til lærebog i Jødisk-kristen idéhistorie, afdeling for Idéhistorie, 2005)

 

’Sindssygdom, psykologi og galskab. En indledning’, i: Michel Foucault: Sindssygdom og Psykologi, Hans Reitzels Forlag, 2005, s.7-41

 

’Kompetenceudvikling – psykologisk inderliggørelse på dåseform?’ (s.m. Stefan Hermann), i: Psyke & Logos, december 2004, s. 494-515.

 

’Gymnasiereformens modernisering af almendannelsen’, i: UDDANNELSE nr. 8, oktober 2004, s.22-30

 

’Kunsten at vejlede – et idéhistorisk blik på voksenvejledningen’ i: Karen Fauerfeldt/Torben Kure-Deleuran (red.): Voksenvejledning, Årskrift for Sefovo 2003, Frederiksberg 2004, s.26-30

 

’Daghøjskolernes vilje til kompetenceudvikling gennem læring’, i: Mette Jørgensen (red.): Et skridt på vejen – udviklingsperspektiver på dagshøjskolernes praksis, Foreningen af Daghøjskoler i Danmark, 2003, s.47-54

 

’Forebyggelse og sundhedsfremme i vidensamfundet – om grænser for evidensbaseret forebyggelse’, i: Viden og evidens i forebyggelse, Sundhedsstyrelsen 2004, s.30-38 http://www.sst.dk/publ/Publ2004/evidensviden.pdf

 

’Kompetenceudviklingens nye sociale spørgsmål – det sociale som investeringsobjekt’ (s.m. Stefan Hermann) i Dansk Pædagogisk Tidskrift nr. 4, Kbh. 2003, s. 48-65.

 

’Skoledemokrati og kulturel integration’ i: Gun-Marie Frånberg (red.) Värdegrundfrågor i Norden i ett barn och ungdomsperspektiv, TemaNord, Nordisk Ministerråd, 2003, s.140-150

 

'Når udviklingsmulighed bliver til udviklingstvang - udvikling som pædagogisk, eksistentiel og økonomisk mantra' (s.m.K.Frederiksen) i: Kirsten Bjerg et al (red.): Perspektiver på udvikling, udg. af Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt, december 2003, s. 106-125


'Da Humaniora ville være videnskab - Humanioras historie indtil 1900' og 'Temaer og tendenser i Humaniora 1960-90' (begge s.m. L-H.Schmidt) i: Collin, F./Køppe.S.(red.): Humanistisk Videnskabsteori, DR-Multimedie 2003, p.41-60 og p.303-334 (revideret genudgivelse af samme titel fra 1995).

'Til kritikken af den politiske vidensøkonomi - om videnspolitikkens aktualitet' i: Hammershøi, L.G., Jensen, H.D., Larsen, C.S. (red.): Mellemværender. Festskrift til Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2003, s. 21-40.

 

'Universitetets idéhistorie' (s.m. P.C.Kjærgaard), i: Fink, H., Kjærgaard, P. C., Kragh, H., Kristensen, J.E (red.): Universitetet og videnskab. Universitetets idéhistorie, videnskabsteori og etik, København, Hans Reitzels Forlag, 2003, s. 31-144.

 

'Statsræson og politisk regeringskunst hos Foucault', i: Christian Borch/Lars

Thorup Larsen (red.): Perspektiv, magt og styring. Luhmann og Foucault til diskussion, København, Hans Reitzels Forlag, 2003, s.83-115.

 

'Almendannelse og studieforberedelse i kompetenceudviklingens æra', i: Undervisningsministeriets tidsskrift UDDANNELSE, nr.1, 2003, p. 48-56

 

'Folkeskolen og den demokratiske dannelse i et multikulturelt samfund', i: Undervisningsministeriets tidsskrift UDDANNELSE nr.8, okt. 2002,p.22-33.

 

'Kapitaliseringen af det personlige og sociale?', in: AKF Nyt, nr. 1, marts 2002, p.22-28

'Den tyske Bildung og græciteten som forbillede' (s.m.M.H.Jeppesen), i Martin Johansen (red.): DANNELSE, Århus Universitetsforlag, 2002, p.100-120.

 

'Kompetenceudvikling - en smittefarlig sygdom?, in: Paraplyen - Dansk Ungdoms Fællesråd, nr. 1 marts 2002, s.10-11.

 

'Globalisering, multikulturalisering og identitet – med særligt henblik på folkeskolens formålsparagraf' in: Tidskriftet KVAN, Århus nov. 2001, p. 7-21

 

'Nietzsche - tidsvarende, alt for tidsvarende?', i: Slagmark nr. 31, forår 2001, p.97-112

'Viljen til kompetenceudvikling' in: Asterisk nr.1, DPU, sept.2001 (www.dpu.dk/asterisk)

 

'Corporate social responsibility and new social partnerships', in: Kjærgaard,C./Westphalen,S.Å.(red.): From collective bargaining to social partnerships. New roles of the social partners in Europe, The Copenhagen Centre, Kbh. 2001, p. 21-38 (pdf-version: www.copenhagencentre.org)

 

’Behovet for en kritik af den økonomiske fornuft’ (s.m. C.Fenger-Grøn), i: ’Fenger-Grøn, C. & Kristensen, J.E. (red.): Kritik af den økonomiske fornuft, Hans Reitzels Forlag, Kbh. 2001, s.11-50

 

'Den urene økonomiske fornuft - begrænsning eller totalisering af det økonomiske?' i: ’Fenger-Grøn, C. & Kristensen, J.E. (red.): Kritik af den økonomiske fornuft, Hans Reitzels Forlag, Kbh. 2001, s. 217-247

 

'Folkekirken i moderniseringens malstrømme - en diagnose af aktuelle tendenser i forholdet mellem kirke og samfund' i: Bach Iversen, J.C./Jørgensen, E./Lodberg, P. (red.): Kirken og det civile samfund, Århus 2000, p. 41-64

 

'Det alt for følsomme partnerskab', i: Nul til fjorten - tidskrift for daginstitutioner og klubber, nr.2, Århus 2000, p. 66-74

 

'Autoritet i en antiautoritær tid' i: Årbog for Københavns Stift, 2000, s. 18-24.

 

’Gør sygeplejersker en kulturel eller en professionel forskel?’, i: Klinisk Sygepleje nr.4, Kbh.1998  

 

’Den lønsomme næstekærlighed? Den kommunitære vision om virksomhedernes sociale ansvar’, i: Dansk Kirkeliv, København 1998

 

’Kirkens synliggørelse i medierne – om at gøre en dyd ud af nødvendigheden’ (s.m. I.Lundager Knudsen) i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr.74, 1998

 

’Hvad er panoptisme?’, i: Øjeblikket nr.32/33, Kbh. 1997

 

’Den nordamerikanske kommunitarisme - fra filosofi over sociologi til politik’, i: Kritik nr.122, Kbh. august 1996, s. 9-27.

 

’Kommunitarismens spøgelse - på sporet af 90'ernes transatlantiske besindelse’, i: Kredsen 62/1, Århus 1996,

 

'Lo sguardo curioso, lo sguardo classificatore, lo sguardo biologico' in: Luca Basso Peressut (red.): Le stanze della meraviglia. I musei della natura tra storia e progetto, Edizioni CLUEB, Bologna 1996,  

 

 

’De hverdagslige lidenskabers konfliktuelle italesættelse - Foucaults historier mellem æstetik og analyse’, i: Eliassen/Brügger/Kristensen (red.): Foucaults masker, Århus 1995, s. 169-186.

 

’Den kultiverede mumlen - humanistisk dannelse mellem videnskab og tradition’, i: Kritik 115, Kbh, juni 1995, s. 43-54.

 

’Da humaniora ville være videnskab - humanioras historie indtil år 1900’ (s.m. L-H.Schmidt), i: F.Collin/S.­Køppe (red.): Humanistisk Videnskabsteori, Kbh.1995

 

’Temaer og tendenser i humaniora 1960-1990’ (s.m.L-H.Schmidt), i: F.Collin/S.Køppe (red.): Humanistisk videnskabsteori, Kbh.1995

 

’Den maskerede filosof’ (s.m. K.O.Eliassen/N.Brügger) i: Foucaults masker, Århus 1995

 

’Dannelsen i omgangen med det forgangne - Nietzsches kritik af den klassiske filologi og historismen’, i: Kredsen nr. 1, 1995, s. 83-115.

 

’Fremskridt som kosmologisk evolution hos Herbert Spencer’ (s.m. M.H.Jeppesen) i: Slagmark nr.22, Århus 1994, s. 39-45.

 

’Om Historiens Nytte’, forord (s.m. L-H.Schmidt) i: F.Nietzsche: Historiens Nytte, Kbh. 1994.

 

’Der kuriöse, der klassifizierende und der biologische Blick, i: Wunderkammer des Abends­landes, Kunst- und Ausstellungshalle Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 1994, s.127-136.

 

’Om afgudernes ragnarok’, forord (s.m. L-H.Schmidt), i: F. Nietzsche: Afgudernes ragnarok eller hvordan man filosoferer med hammeren, Kbh 1993, s. 5-20.

 

’Det kuriøse og det klassificerende blik - naturens indsamling og forordning fra renæssan­cens samlere til det moderne naturhistoriske museum med Museum Wormianum som ud­gangspunkt’, i: Den jyske historiker nr.64, juni 1993, s. 31-45.

 

’De rene formers klarhed’ (s.m. L-H Schmidt), i: UNDR - Nyt Nordisk Forum nr.59, Århus 1990, s. 30-45.

 

’Kan menneskerettighederne gøres gældende uden at være gyldige?’ (s.m. L-H. Schmidt), i: Jens Erik Kristensen (red.): Menneske Rettigheder, Akademisk Forlag, 1989, s. 61-82.

 

’Institutioners magt og magtens institutioner’, i: Kritik nr.89, Kbh.1989, s. 96-112.

 

’Det moderne subjekts genealogi’, i: H.Hauge (red.): Subjektets status, Århus 1989, s. 110-135.

 

’Lystens og nydelsens sundhedspolitik - om den moderne sexologi og seksualhygiejne’, i: Den Jyske Historiker nr.48, Århus 1989, s. 107-121.

 

’Det tekniske og de nye teknologier’, i UNDR - Nyt Nordisk Forum nr.58, Århus 1989, s. 34-38.

 

’Den forebyggende tanke’ (s.m. L-H. Schmidt), i: Overgangen, Udviklingscenter for folkeoplysning og voksenundervisning, Kbh. 1987, genoptrykt i Social Kritik nr.1, Kbh. 1988.

 

’Spøger ånden fra 68 stadig - eller historien om opgøret med 68-tænkningen i Frankrig, der i 88 blev til et opgør med Heidegger’, i Slagmark nr. 12. Århus 1988, s. 138-160.

 

’Offentlighedens anonymitet - om journalismekritikken hos Kierkegaard, de Tarde og Heidegger’ (s. m. Søren Gosvig Olesen). I UNDR - Nyt Nordisk Forum nr. 54. Århus 1988. s. 34-48.

 

’Journalisme – indledning til et tema’ (s. m. Søren Gosvig Olesen). I UNDR - Nyt Nordisk Forum nr. 54. Århus 1988. s. 23-26.

 

’Den filosofiske arkivering af Michel Foucault’, i: UNDR - Nyt Nordisk Forum. nr. 52. 1988, s. 10-15,

 

’Etikkens genkomst?’, i: UNDR - Nyt Nordisk Forum nr. 55. Århus 1988, s. 15-19.

 

’Mennesket mellem viden, magt og subjektivitet’, i: GRUS nr. 22/23; Ålborg, 1987, s.145-170.

 

’Samtidsdiagnose og filosofisk selvdistance’, i: Nordisk Forum nr.45, Kbh. 1985, s. 5-16.

 

’Foucaults videnspolitik - mod en omvurdering af viden og sandhed’, i: L-H. Schmidt/J.E. Kristensen (red.): Foucaults Blik. Århus 1985. Modtryk, s. 48-73.

 

’Videnskaben og viljen til viden’, i: L-H. Schmidt/J.E. Kristensen(red.): Nietzsche - en tragisk filosof. Århus 1985. Modtryk, s. 51-70.

 

’Humaniora i den aktuelle videnspolitik’ (s.m. Gerd Lütken). I Prismer - festskrift til tværfag. Århus 1983.