DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bente Jensen

Professor MSO

Bente Jensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Udvalgte bevillinger

Abecedarian within an innovative implementation framework (APIIF) on 0-3 year old child outcomes (socio-emotional, self-control, wellbeing). Et pilotprojekt. DKK 0,5 mio

Knowledge-based Efforts for Socially Disadvantaged Children in Daycare  (VIDA). DKK 8 mio.

Action Competences in Pedagogical work with Socially Endangered Children and Youths – effort and effect (ASP). DKK 6 mio.

CARE Early childhood education and care: promoting quality for individual, social and economic benefits. En del af et større forskningsprogram: FP-7 EU-projekt: SSH.2013.3.2-2. (2,5 mio euro).

The impact of the ASP-intervention in Daycare on Children’s Learning and Wellbeing – a Follow-up Study. DKK 1 mio.

A Study of Daycare and Social Inheritance. Part of a greater research program. Social heritage. Samlet tilskud på DKK 5 mio.

Profil

Bente Jensen er professor, Ph.d. ved Institut for Uddannelse og Pædagogik med specielt henblik på forskning i social arv, udsatte børn, tidlig indsats ud fra et perspektiv om praksisbaseret organisatorisk læring og innovation.  Bente Jensen har været forskningsleder på en række projekter om velfærdssamfundets indsatser over for social arv og udsatte børn, bl.a. HPA-projektet og VIDA-projektet, interventions- og effektstudier i deltagerorienteret perspektiv samt deltager i projektledelsen for Fremtidens Dagtilbud. For yderligere information se også: www.dpu.dk/vida, www.dpu.dk/hpa og  http://www.fremtidensdagtilbud./. Gennem seneste forskning har Bente Jensen bidraget til udvikling af forskningsbaseret viden om betydning af professionelles faglige udvikling, og læring gennem praksisbaserede forandringstiltag b..a gennem EU projektet CARE, WP3: “Professional Development in European Countries”. Curriculum and quality Analysis and impact Review of European Early Childhood Education and Care. http://ecec-care.org: (2014-2017). I forlængelse af CARE er igangsat et projekt VALUE (2017-2020) et ERASMUS + projekt som sætter fokus på diversitet i dagtilbud blandt de professionelle og blandt børnene ud fra hypotesen at med bedre samarbejde der udnytter forskelligheder og alle ressourcer vil børnene opnår bedre trivsel og udvikling. Projektet er tilknyttet Erasmus +. Fra 2018-2012 vil bente Jensen desuden bidrage med forskning om betydningen af Pædagogisk kvalitet i dagtilbud med fokus på nære sociale relationer og interaktioner mellem barn og voksen. I projektet som gennemføres med støtte fra Trygfonden og i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter, UCN og Absalon samt VIVE undersøges effekter af den Vygotsky inspirerede tilgang: Abecedarian for nul- til treårige i vuggestue og dagpleje med henblik på at forbedre børnenes sociale, emotionelle trivsel og sproglige udvikling.Projektet kombinerer et vidensbaseret kompetenceløft-initiativ blandt professionelle med et princip om en samlet praksisudvikling, så de voksne i fællesskab skaber forbedret kvalitet i dagtilbuddet, og børnene udvikler sig positivt. For yderligere information se http://childresearch.au.dk/paedagogisk-kvalitet-i-dagtilbud/ 

Forskningsprofil

Forskning inden for områderne social arv, socialt udsatte børn og unge, kommunernes indsatser og fornyelse af den offentlige sektor med særligt henblik på tidlige indsatser i børns liv lige fra daginstitutionen, dagplejen til skolen. Overordnet fokuseres på "Forskning i social innovation og velfærd", som er knyttet til aktuelle sociale og samfundsmæssige udfordringer der ligger i social arv problematikker og de deraf følgende behov for at igangsætte interventioner, der sigter imod forandringer og effekter. Teoretisk tages udgangspunkt i begreberne social innovation og læring og med fokus på social arv ud fra et interaktionistisk perspektiv.

I årene 2014-2016 arbejder Bente Jensen som leder af en WP3 om betydningen af Professionel udvikling i dagtilbud i samarbejde med forskere fra 11 europæiske lande i EU FP7 Rammeprogrammet CARE, 6113318, Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC. Den første publikation D 3.1 "Comparative review of professional development approaches", er udkommet og kan læses i sin helhed på projektets hjemmeside. Et af målene med den komparative analyse, er at undersøge, hvad der karakteriserer innovative tilgange til professionel kompetenceudvikling - både på bacheloruddannelser og efteruddannelser i de forskellige EU-lande, og hvilken sammenhæng, der er mellem vilkår, professionel kompetenceudvikling og kvalitet i dagtilbud. 

I 2015 har Bente Jensen i samarbejde med bl.a. forskere fra Melbourne University, KORA og medarbejdere fra TrygFondens Børneforskningscenter undersøgt, om det velafprøvede amerikanske evidensbaseret program, Abecedarian, kan tilpasses en dansk kontekst og styrke professionelles arbejde med at styrke de yngste børns læring og trivsel. Pilotprojektet (APIIF), viste at Abecedarian giver dagplejere og pædagoger gode værktøjer og metoder, der gør det muligt at omsætte programmet i dagligdagens praksis. Projektet søges opskaleret fra 2017.

På baggrund af erfaringer med HPA-projektet gennemførtes VIDA-programmet 2010-2013 ved Bente Jensen som projektleder. Programmet "Videnbaseret indsats for udsatte børn i dagtilbud" (VIDA) i dagtilbud omfatter 7000 børn i 127 dagtilbud fra fire kommuner og bygger videre på erfaringer fra HPA-projektet. Der arbejdes igen på at undersøge effekter - nu af VIDA-interventionsprogrammet, som er et videreudviklet uddannelses- og interventionsprogram rettet imod uddannelse af pædagogers innovative kompetencer med henblik på at styrke professionelle i udvikling og fornyelse af praksis med værdiforøgelse, som kan måles på børns kompetencer, personligt, socialt, kognitivt, herunder sprogligt. Effektforskningen, der er en integreret del af programmet, tager som i HPA afsæt i et RCT-design for at sikre at påviste effekter står til troende. I programmet samarbejdedes med UC'ere i forbindelse med uddannelse og efteruddannelse af professionelle til at skabe fornyelse i praksis på et deltagerorienteret grundlag. Forskere fra Aarhus Universitet, Institut for Økonomi indgik i samarbejdet om effektevalueringer. VIDA var oprindeligt bestilt og finansieret af Social-børne- og integrationsministeriet. For mere information se http://www.dpu.dk/vida.

Fra 2005-2009 projektleder på det første danske/skandinaviske interventions- og effektstudie: "Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge, intervention og effekt i daginstitutioner" (HPA-projektet) som var finansieret af midler under Strategisk Program for Velfærdsforskning, Socialministeriet. Forskningsprojektet baseredes på et RCT-design (Randomised Controlled Trial), hvilket betyder at det gøres muligt at belyse effekter af interventionen som med stor sikkerhed siger noget om spørgsmålet "What Works" i dagtilbud. De første analyser viser, at HPA-interventionen opnås positive effekter. For mere information se http://www.dpu.dk/hpa. HPA-projektets analyser videreføres via en bevilling fra Trygfonden med henblik på at komme længere med analyser af faktorer der har betydning for positive effekter af en tidlig indsats. 

Sideløbende med HPA har Bente Jensen bidraget med forskning i det Københavnske interventionsprojekt "Familie- og basispladsprojektet" og har også her fundet at den tidlige indsatsgiver positive virkninger om end projektet ikke var designet som et RCT-studie.

 Indgår endvidere i en række samarbejder om udvikling af samfundsmæssige indsatser og forskningsprojekter-bl.a Fremtidens Dagtilbud og Ekspertgruppe on Kvalitet i Dagtilbud (EVA). Har tidligere deltaget i forskerteams med fokus på social ulighed og børns sundhed samt i forskningsprogrammet om Social Arv (SFI). Har deltager i Forskningsprogrammet 'Organisation og Læring', i delområdet 'Innovation og Læring' ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus University. Har bidraget til flere vidensopsamlinger og forskningsprojekter om social arv, social ulighed, børns livschancer, sårbarhed, trivsel og læring og har udgivet en række bøger og andre publikationer om forskningen, sætter fokus på social innovation som indsatsform rettet imod problematikker vedrørende social arv, og udsatte børn.

Er del af ledelsen af Forskningspogrammet' Læring, Didaktik og Innovation i Dagtilbud', DPU:http://edu.au.dk/forskning/omraader/laering-didaktik-og-innovation

Vis alle (340) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32132656