Psykologisk Institut

Helle Spindler

Lektor

VEJLEDERBREV                                                                                     September 2016

Kære specialestuderende,

Før vi indleder et vejledningsforløb vil jeg gerne fortælle dig lidt om hvordan jeg vejleder, dvs. hvad jeg kan tilbyde dig, og hvad jeg forventer du selv tager ansvar for.

Jeg forventer at du selv sørger for at orientere dig i studieordningen, kursuskataloget, samt på PI’s hjemmeside ifht. regler mv. for specialet. Derudover kan du i Blackboardgruppen for specialeskrivende finde mange væsentlige informationer, ligesom studievejledningen også vil opdatere dig ifht. nyt omkring specialet. Endelig vil jeg anbefale at du finder dig en specialegruppe.

Ift. arbejdsprocessen, så forventer jeg at det er dig, der er drivkraften bag dit specialeprojekt, og min rolle vil være at hjælpe og støtte dig med at holde den rette kurs. Det betyder bl.a. at det er vigtigt for mig at have en nogenlunde forståelse af hvad det er du gerne vil med dit specialeprojekt, så jeg kan vejlede dig ift. dit projekt. Derfor forventer jeg at du udarbejder en synopsis/arbejdsdisposition, hvori du kort beskriver dit projekt (se f.eks. SCRIBO).

Et vejledningsforløb indledes som udgangspunkt med at vi mødes kort og diskuterer dit oplæg til specialet (gerne SCRIBO eller lign), og derefter vil vejledningen foregå kollektivt sammen med mine resterende specialeskrivere. Dette fordi I får rigtig meget ud af at lytte til andres feedback, og selv give feedback. Det betyder at du ikke kun får feedback af mig, men af hele gruppen, om end jeg som vejleder altid sikrer at vi hver gang er kommet omkring alle relevante elementer i den konkrete feedback til det du har afleveret. I gruppen planlægger vi møderne frem til deadline, og du forventes at lægge din egen realistiske plan for færdiggørelse af dit specialeprojekt indenfor rammmerne af denne plan. I gruppen taler vi ligeledes om forventninger og krav til hinanden. Alle afleveringer foregår via Google Drive, da dette tillader at vi kan skrive i samme dokument og alle kommentarer gemmes. Mine tidligere grupper lærte hurtigt at bruge dette, og var rigtig glade for dette format.

Der er i alt 15 timer til rådighed til vejledning, som skal fordeles på forberedelse, e-mails, samt direkte vejledning. Dvs. at vi typisk vil kunne mødes i gruppen en gang hver 3 uge i løbet af din specialeskrivningsproces. Hver gang afsætter jeg ca. to timer til gennemgang af det materiale I hver især har uploadet, og det er min forventning at en aflevering ledsages af en kort indledning, der beskriver hvad du gerne vil have der fokuseres på i feedback, og du har forberedt evt. spørgsmål inden vi mødes. Når du medsender tekst, så skriv i indledningen lidt ift. flg. 4 spørgsmål: 1) Hvad er det du sender?, 2) Hvor færdigt er det?, 3) Hvor tilfreds er du med det?, og 4) Hvad vil du gerne have vejledning på? Dette betyder også at jeg/vi skal have dit materiale til rådighed i god tid inden vores møde. Udover de konkrete møder besvarer jeg kun e-mails om vejledning i stærkt begrænset omfang, da tid til at besvare e-mails også regnes med i de 15 timer, og der derfor hurtigt kan bruges megen vejledningstid på mange små e-mails, hvor du ofte selv vil kunne finde svaret andetsteds. Saml derfor evt. spørgsmål sammen til vi ses, og send dem gerne med i den mail du sender sammen med dit materiale til næste møde.

Mine særlige interesseområder ligger indenfor psykotraumatologi, især dissociation, sundhedspsykologiske problemstillinger, især ift. hjertepatienter, test og undersøgelsesmetode, og især kvantitative forskningsmetoder, men jeg kan vejlede indenfor de fleste kliniske områder, og både teoretiske og empiriske specialer. Medmindre opgaven falder meget præcist indenfor mine særlige vidensområder, vil jeg ikke kunne vejlede indholdsspecifikt, om end jeg stadig kan give dig sparring ifht. mere generelle overvejelser omkring dit emne. Jeg forudsætter hermed at du er/bliver eksperten på dit specifikke emne. Dvs at jeg primært vejleder på et overordnet plan, hvor jeg f.eks. forholder mig til om problemformulering og redegørelse er klar og præcis, om den overordnede struktur hænger sammen, om vægtningen af stoffet ser fornuftig ud, og om din argumentationsrække er klar og sammenhængende. Jeg vil dog indledningsvist også gøre dig opmærksom på om der er detaljer f.eks. ifht. stavemåder, referencer, begreber etc., der bør revideres. Når dette er gjort første gang forudsætter jeg at du selv sørger for at gøre dette i resten af opgaven. Jeg vejleder ikke mhp. opnåelse af en bestemt karakter, men jeg vil gerne at du fortæller mig hvilket niveau for dit speciale du ønsker at arbejde henimod, således at jeg kan indrette min vejledning herefter. 

Jeg læser aldrig hele det færdige speciale igennem, da der skal være plads til at du selvstændigt færdiggør specialet, så du kan honoreres for dette til eksamen. Jeg/vi læser som hovedregel heller ikke det samme materiale flere gange, men forventer at du pba. af den feedabck du får selv kan færdiggøre teksten. Når du har fundet en struktur for din opgave og er begyndt at skrive på den endelige tekst, bør det materiale du afleverer til gruppen være på max. 10 normalsider (à 2400 tegn), og jeg anbefaler at du sender mig noget der er 80-85% færdigt, da gruppen derved bedre kan give dig relevant vejledning ifht. om du er på rette vej, eller om noget bør ændres. Inden da, vil vi ofte mødes om din synopsis, eller lignende arbejdspapirer, der beskriver en plan/intention for dit speciale.

Ved hvert møde aftaler vi deadline for indlevering af materiale, samt sikrer at alle i gruppen har en konkret opgave at gå videre med efter gruppens møde. Som hovedregel forventer jeg at alle møder fysisk op til alle møder, og medbringer det de arbejder med pt. Er du gået i stå i processen uanset af hvilken årsag, vil jeg altid foreslå at vi mødes, enten i gruppen eller individuelt måske bare kort, for sammen at finde ud af hvad problemet er, så du kan komme videre i din arbejdsproces.

Har du spørgsmål til ovenstående vil jeg meget gerne vi tager det op første gang når vi mødes og taler om din synopsis.

/Helle

 Kontakt oplysninger:

Helle Spindler, Associate Professor, cand.psych., PhD,
Psykologisk Institut,
Aarhus Universitet,
Bartholins allé 9,
8000 Aarhus C.
Tlf: +45 87 16 58 29
Kontor nr. 324/1350
e-mail: hellesp@psy.au.dk