Aarhus Universitets segl

Helle Buur

Akademisk medarbejder

Profile photo

Helle Buur

Akademisk medarbejder

  • Institut for Ecoscience - Marin biodiversitet og eksperimentel økologi, Aarhus
Postaddresse:
C.F. Møllers Allé 3
1131, 628
8000
Aarhus C
Danmark

E-mail: hbu@ecos.au.dk

Telefon: +4520696564

ERHVERVSKOMPETENCE

Marine overvågningsopgaver og taxonomi

•Marin prøvetagning i henhold til de tekniske anvisninger (Vandkemi, MFS, bundfauna, ålegræs Etc.).

 •Deltage i udarbejdelse af nye tekniske anvisninger omkring blødbundsfauna, hårdbundsfauna og filtratorer i samarbejde med DCE

•Beregning af DKI værdier til brug som kvalitetselement i vandplanerne

•Kendskab til habitatdirektivets marine naturtyper

•Kendskab til laboratoriearbejde med biologisk effektmonitering af ålekvabber.•Oparbejdning, indsamling, bestemmelse og afrapportering af marin blødbundsfauna

•Dykning, indsamling, artsbestemmelse og biomassebestemmelse af makroalger.•Dykning, indsamling og bestemmelse af hårdbundsfauna på lavt vand og stenrev

.Sagsbehandling•Sagsbehandling af klapsager (oprensning/uddybning af sediment fra havne og sejlrender), hvilket indebærer en miljøfaglig vurdering i henhold til havmiljøloven og klapvejledningen. Ansøgningerne skal bl.a. vurderes på baggrund af lokalitet, sedimentets beskaffenhed, indhold af miljøfarlige stoffer, farvandsområder og vandplanernes bestemmelser.

  Formidling og undervisning(Kattegatcentret)•Erfaring med formidling på dansk, tysk og engelsk i forbindelse med publikumsarrangementer.•Erfaring med undervisningsforløb fra Skoletjenesten (0. kl. til gymnasieniveau).


ANSÆTTELSER

 2018- Akademisk medarbejder ved. AU Bioscience, Marin biodiversitet og eksperimentel økologi.

2010-2018 Biolog, Miljø- og Fødevareministeriet (nuværende navn Miljøstyrelsen Østjylland).

 2006-2010 Miljøtekniker, Miljøcenter Aarhus (Miljøministeriet). 2002-2005 Miljøtekniker, Natur & Miljø Århus Amt.

2000-2002 Akvariemedarbejder, underviser og dykker på Kattegatcentret i Grenaa.


UDDANNELSE
2000-2010 Cand. Scient. i biologi fra Århus Universitet (dele af uddannelsen er taget på Karl Franzens Universitet og ved Københavns Universitet). Speciale i marinbiologi: Analyse og modellering af stillehavsøsters udbredelsespotentiale i de danske kystvande, samt vurdering af konsekvenserne ved en stillehavsøstersinvasion.
2001 Erhvervsdykker (HSE Scuba diving, Heriot-Watt University, England), konverteret til dansk certifikat i 2011.
1997-1999 Miljøtekniker (Teknisk Akademi, Esbjerg). 1995-1997 Biologistudie på Karl Franzens universitet i Graz, Østrig.
ANDRE KURSER/EFTERUDDANNELSE
2003 Workshop i bestemmelse af dyr i tangbæltet(DMU).
2003 Havbiologisk sommerkursus i Frederikshavn og Helsingør(KU)
2012 Hårdbundsfaunakursus(DCE).
2012 Workshop i brug af videoslæde ved ålegræsundersøgelser(DCE).
2013 Blødbundsfaunainterkalibrering(DCE).
2013 PhD course - Ecophysiology of macroalgae( Department of bioscience)
2014 Interkalibrering af makroalger og ålegræs(DCE).
2016 Workshop: Bestemmelse af kystnære hårdbundsdyr.2017 Miljøstyrelsens interne kursus i bundfauna (børsteormen og krebsdyr) v. Katrine Woersaae og Jørgen Olesen, KU
2017 Blødbundsfaunaanalyser og miljøkvalitetsindex (M-FDC).
2018 Genetik i naturforvaltningen(AU Bioscience

Miljøministeriets projektlederuddannelse(2014).
PROJEKTER
Planlægning, bestemmelse og rapportskrivning ved undersøgelser af beskyttede områder i Kattegat http://mst.dk/media/114912/bloedbundsfauna-undersoegelser-i-beskyttede-omraader-i-kattegat-havstrategi-omraader.pdf Stenrevsovervågning
2017-2018. Rapport. Marine områder 2018.(in print)
Strategic Environmental Study Plan for Northeast Greenland. Benthos database. (in print) Bevaringsstatus for naturtyper og arter: Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering 2019(in print)