Aarhus Universitets segl

Hans Fink

Docent emeritus

Curriculum Vitae

Personalia

Født 10. 8. 1944. Student Aarhus Katedralskole 1962, Mag.art. i filosofi ved Aarhus Universitet 1969. D. Phil. ved Oxford University 1974. Kandidatstipendium, Aarhus Universitet 1969-71.
Universitetsadjunktur (seniorstipendium) Aarhus Universitet 1971-73.
Lektorvikar, Aarhus Universitet 1973-77.
Lektor i filosofi ved Aarhus Universitet fra 1977.
Docent i filosofi ved Aarhus Universitet fra 1989 - 2014.
Centerleder og forskningsrådsprofessor ved Center for Kulturforskning ved Aarhus Universitet under Statens Humanistiske Forskningsråd 1987-92.

1971-2003 med enkelte afbrydelser medlem af bestyrelsen for Institut for Filosofi ved Aarhus Universitet, i længere perioder som institutleder. Medlem af Det Humanistiske Fakultetsråd ved Aarhus Universitet og dettes forretningsudvalg 1974-85, fra 1977-80 som prodekan og fra 1981-85 som dekan. Medlem af konsistorium ved Aarhus Universitet og dettes budget- og forretningsudvalg 1981-85. Medlem af Det faglige landsudvalg for de humanistiske studier og teologien under Direktoratet for de Videregående Uddannelser 1980-86. Medlem af Direktoratet for Gymnasieskolens Udvalg vedrørende faget filosofi og Udvalg vedrørende efteruddannelse i filosofi 1987-88. Formand for Udvalget vedr. Studium Generale, Aarhus Universitet fra 1998 - 2003. Eksternt medlem af skolerådet på Arkitektskolen i Aarhus udpeget af Kulturministeriets forskningsudvalg fra 1998 - 2004. Repræsentant for humaniora i Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed under Forskningsstyrelsen fra 1999-2005. Medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd fra 2002 - 2008, fra 2005 som næstformand. Medlem af Norges Humanistiske Forskningsråd 2010 - 2013. I en periode medlem af bestyrelserne for Aarhus Universitetsforlag, Sandbjerg Gods Kursusejendom og Aarhus Universitets Venner.

Forskningsområde

Moralfilosofi, samfundsfilosofi og politisk filosofi
set i et såvel naturfilosofisk som filosofihistorisk perspektiv.

  

Udvalgte publikationer

Bøger:
Moralbegrundelse og logik, Gyldendal 1970.
John Dewey, (Indledning, oversættelse og noter) Berlingske Filosofi Bibliotek 1969 og senere De store tænkere, Munksgaard.
The Analysis of Goodness, D.Phil. thesis, Oxford/Aarhus 1973.
Samfundsfilosofi, (6.udgave) Aarhus Universitetsforlag 2003

Social Philosophy, Methuen, London and New York 1981 (oversat til svensk, slovensk og malajisk)
Menneske, samfund, natur - Indføring i filosofi, Gyldendal, København,1993.(Sammen med Carsten Bengt-Petersen og Niels Thomassen).
Universitet og videnskab, Hans Reitzels forlag, København 2003 (sammen med Peter. C. Kjærgaard, Helge Kragh og JensErik Kristensen.

Artikler:
"Postmoralitet og neonaturalisme" i H.Fink, H.Horstbøll og O.Høiris (red.):Grænser for Rationalitet, Aarhus Universitetsforlag 1987.
"Et hyperkomplekst begreb" i H.Hauge og H.Horstbøll (red.): Kulturbegrebets kulturhistorie, Aarhus Universitetsforlag 1988.
"Kulturen og det ubetinget absolutte" i H.Hauge og H.Horstbøll (red.)
Kulturbegrebets kulturhistorie, Aarhus Universitetsforlag1988.
"Arenabegreber mellem ørkensand og ørkensand", i H. Fink(red): Arenaer - Om politik og iscenesættelse, Kulturstudier 5, Århus 1989.
"Naturens enhed og videnskabernes. Kulturforskning som naturforskning" i H. Fink og K. Hastrup (red.): Tanken om enhed i videnskaberne, Kulturstudier 9, Århus 1990.
"Når værdidommen falder", Kritik, nr. 95, 1991.
"Om identiteters identitet" i H. Fink og H. Hauge (red.): Identiteter i
forandring
, Kulturstudier 12, Århus, 1991.
"Eftertankens naturbegreb" i T.M.Kristensen og S.E.Larsen (red.):
Mennesket og naturen. Essays om natursyn og naturbrug, Odense 1995.
"Om grænsers måder at være grænser på", F. Stjernfelt og A.Troelsen
red.): Grænser, Kulturstudier 15, Århus, 1992.
"Om landskabet, rette linier og rundbuestil", LOK-debatbøgerne, Landbrugets Oplysnings- og kursusvirksomhed, 1993.
"Epokens etik" i Kritik 115, København 1995.
"Hverken Babel eller tomrum" i Kritik 121, København 1996.
"Om filosofi, fagfilosofi og filosofihistorie" i N.B.Dohn og F.Lebeck (red.): Hvad er filosofihistorie? Århus 1999.
"Modernitetskonstruktionen - om (ikke) at tillægge en overdrivelse
overdreven betydning" i T.Eriksen og H.J.Thomsen: When I'm Sixty-four, Århus 1999.
"Fortolkningens sted. Distance og fortsat involvering" i J.Hougaard,
N.O.Finnemann, F.Stein Larsen og H.Fink (red.): Bue og bølge. Festskrift til Johan Fjord Jensen, Århus 1999.
"Naturvidenskab og Humaniora" i Aktuel Naturvidenskab, Århus 2000.
'General Remarks on the Problem of the Unity of Science', in Agezzi, E., Faye, J. (eds.), The Problem of the Unity of Science, World Scientific Publishing Co, New Jersey, pp. 81-89. 2001

 'Nature Through Western Eyes', in Poulsen, E. (ed.), Forest in Culture - Culture in Forest, Research Center Foulum, Tjele, pp. 21-33. 2001

"Dannelse, filosofi og Studium Generale" I Bach-Nielsen, C. (Ed.): Dannelse Uddannelse Universiteter, Århus 2002.
"Om menneskers natur og plads i naturen" i Hastrup, K. (Ed.): Videnskab og Værdier, København 2002.
"Elementer af en almen værditeori" i Hannah,K. (Ed.): Kunstnerisk Kvalitet i kulturpolitikken, Århus 2002.
"Et mangfoldigt naturbegreb" i Agger, P. et al. (Eds.): Naturens Værdi, København 2003. "Justus Hartnack og analytisk filosofi" (s.m. Uffe Juul Jensen) i A.W.Hansen m.fl. (red.): Topforskning ved Aarhus Universitet - en jubilæumsantologi. 2003

 "Om sociale konstruktioners virkelighed", i Widell, P. (red.) Socialkonstruktivismen under debat, Forlaget Modtryk, Århus, s. 102-116. 2004

Humanistisk viden i et vidensamfund, Statens Humanistiske Forskningsråd, Forskningsstyrelsen, København. (s.m. Harder, P., Holm, P., Jakobsen, K.S., Pahuus, A.M., Stjernfelt, F.) 2004,

"Etikkonceptionen i Den etiske fordring", Slagmark, nr. 42, s. 89-101. 2005

"Om det etiske og det moralske hos Løgstrup og Habermas", i Bugge, D., Böwadt, P.R., Sørensen, P.A. (red.) Løgstrups mange ansigter, Anis, København, s. 225-240. 2005

"Societal Issues in FP7", Notat 2005/6 udg, Dansk Center for Forskningsanalyse (sammen med Siune, K.,, Klüver, L., Kamper-Jørgensen, F.) 2005.

"Three Sorts of Naturalism", European Journal of Philosophy 2006.