Claus Vinther Nielsen

Klinisk professor

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae        

Claus Vinther Nielsen, Socialoverlæge, professor, ph.d.

  

Aktuelle ansættelser

Socialoverlæge, DEFACTUM, Region Midtjylland

Sektionsleder, professor, Sektion for Klinisk Socialmedicin og rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Professor Hospitalsenhed Vest, Regionshospitalet i Herning, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering

 

Privat

Født 21. oktober 1954.

Gift siden 31.08.1984 med Lene Lerbech Sørensen, tidl. lektor, cand.cur. VIA UC, Aarhus

Sammen tre børn Anders Lerbech Borregaard (1984), Johan Lerbech Vinther (1986) og Ulrik Lerbech Vinther (1991).

 

Eksaminer akademiske grader

1973 Matematisk-fysisk studentereksamen, Marselisborg Gymnasium, Århus (juni).

1983 Lægevidenskabelig embedseksamen, Århus Universitet (juni).

1994 Speciallæge i klinisk socialmedicin (august).

1995 Ph.d. i arbejdsmedicin (januar): Effekt af skærmterminalarbejde og stående, gående arbejde. En undersøgelse af graviditetsforløb blandt kvindelige ansatte indenfor handel og kontor i Danmark.

1998 Ekstern lektor, Socialmedicinsk Institut, Aarhus Universitet

2000 Klinisk lektor, Institut for epidemiologi og socialmedicin, Aarhus Universitet

2006 Klinisk lektor, Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU

2012 Professor, Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU


Ansættelser

1983-84 Militærnægter, udstationeret 11 måneder på Muskelsvindfonden i Århus.

1984-85 Reservelæge, Psykiatrisk afdeling, Horsens Sygehus, 15.10.84-31.07.85.

1985-86 Reservelæge, Arbejdsmedicinsk Klinik, AKH, 01.08.85-31.08.86.

1986-89 Forskningsstipendiat, projektleder, Socialmedicinsk Institut, AU. Effekten af skærmterminalarbejde på svangerskabsforløb et reproduktionsepidemiologisk studie. Medarbejder på litteraturstudiet: Sammenhæng mellem psykosocial belastning ved skærmterminalarbejde og graviditetsforløb.

1989 Reservelæge, Arbejdsmedicinsk Klinik, AKH. 01.02.89-31.05.89.

1989 1. Reservelæge, Arbejdsmedicinsk ambulatorium, Herning CS, udstationeret fra Arbejdsmedicinsk Klinik, AKH.01.06-89-31.07.89.

1989-90 Reservelæge, Lungemedicinsk afdeling B, AKH, 01.08.89-31.01.90.

1990 Forskningsstipendiat, projektleder. Arbejdsmedicinsk afdeling og REVA-Esbjerg. Litteraturstudie om revalidering: Arbejdsskadede - samfundets skrot. 01.02.90-31.07.90.

1990-91 Reservelæge, Kirurgisk afdeling, Kjellerup Sygehus, 01.08.90-31.01.91.

1991 Forskningsstipendiat, Socialmedicinsk Institut, AU. 01.02.91-28.02.91.

1991-92 Reservelæge, Sygehusforvaltningen, Århus Amt. 01.03.91-31.03.92. Implementering af videreuddannelsesreformen for yngre lægers kliniske videreuddannelse.

1991 Distriktslæge, Saerna Vårdcentral, Sverige. 21.07.91-29.07.91.

1992-94 Reservelæge hhv. 1. reservelæge, Socialmedicinsk afdeling, Social- og Sundhedsforvaltningen, Århus Amt. 01.04.92-31.07.94.

1994-95 Socialoverlæge, Socialmedicinsk klinik, Ungdomscentret, Århus kommune, 01.08.94-31.10.95.

1995-2009 Ledende amtssocialoverlæge (01.11.1995-01.01.2007 ledende regionssocialoverlæge), Socialmedicinsk Enhed (01.01.2007 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin), Afdelingen for Folkesundhed, Århus Amt, 01.11.1995-01.12.2009 (01.01.2007 Center for Folkesundhed, Region Midtjylland). Ledende overlæge til 31.10.2009).

1998-2000 Ekstern lektor ved Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, Aarhus Universitet, undervisning i klinisk socialmedicin og epidemiologi (epidemiologi i 1998).

1998-2000 Ekstern lektor på MPH- og Den Sundhedsfaglige Kandidat- og Suppleringsuddannelse, Aarhus Universitet i socialmedicinske emner.

2000-06 Klinisk lektor i rehabilitering ved Den Sundhedsfaglige Kandidat- og Suppleringsuddannelse. Fra 1. maj ved Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og rehabilitering.

2003-2007 Souschef i Afdelingen for Folkesundhed (01.01.2003-01.08.2007), Center for Folkesundhed).

2004- Ansvarlig for projektering og evaluering, Center for Bevægeapparatlidelser, Afsnit for Ryglidelser, ved Silkeborg Centralsygehus (1. september)

2006 - Sektionsleder og klinisk lektor Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet (01.05.2006-31.01.2012).

2006-2007 Faglig leder af MarselisborgCentret udviklingsfunktion (01.11.2006-31.07.2007).

2007- Afdelingsleder MarselisborgCentrets udviklingsfunktion (01.08.2007-31.10.2009)

2009- Forskningsleder Klinisk Socialmedicin og Rehabiliteirng, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland (01.11.2009-30.4.2018).

2012 Sektionsleder og professor Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet (01.02.2012-).

2012 Konsitueret centerchef (1.1-1.7.2013).

2013 Forskningschef, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling/DEFACTUM, Region Midtjylland, (01.09.2013-30.04.2018).

 

Konsulentansættelser

1987-92 Asfaltindustriens Bedriftssundhedscentre i Danmark, 4 timer ugentligt. 01.05.87-31.01.92.

1992-94 Psykiatrisk konsulent, Horsens Statsfængsel, 3 timer ugentligt, 01.08.92-30.09.94.

1993-96 Lægekonsulent Hørning Kommunes social- og sundhedsforvaltning,

4 timer ugentligt, 01.01.93-31.12.96.

  

Bestyrelsesposter, faglige medlemsskaber, følgegrupper mv.

1984-1993 Medlem af Videreuddannelsesudvalget i Lægekredsforeningen i Århus amt.

1987-2001 Medlem af uddannelsesudvalget i Dansk Selskab for Social- og administrativ Medicin.

1993-2001 Sekretær/kasserer for Dansk Selskab for Social og Administrativ Medicin (DSSAM).

2000-2001 Redaktør af DSSAMs nyhedsbrev

1996-2001 Medlem af Århus Lægekredsforenings Sundhedsudvalg. Formand 1998-2000.

1998-2001 Medlem af (DADL’s) Lægeforeningens Sundhedskomite. Næstformand 1999-2001.

1998-2000 Medlem af Ad-hocgruppen under DADL’s Sundhedskomite, vedrørende nedslidningstilstande og tilgrænsende lidelser (formand 1999-2000).

1999-2010 Medicusredaktionen, Århus Lægekredsforening.

2001-2007 Medlem af Miljøudvalget under DADL’s Sundhedskomite.

2001-2004 DSSAMs tilforordnede vdr. specialistanerkendelse

2003 Præsident for arrangementskomiteen for 17. Nordic Conference in Social Medicine and Public Health, Århus.

2004-2006 Medlem af Rehabiliteringsudvalget under DADL’s Sundhedskomite

2004-2005 Formand, Dansk Selskab for Samfundsmedicin.

2004-2005 Formand for tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe: redegørelse om fremtidens rehabilitering i Århus Amt, med publikation af samme navn.

2005-2010 Medlem af Gigtforeningens Udviklingspulje.

2005-2006 Dansk Selskab for Folkesundhed, bestyrelsesmedlem (kasserer og sekretær).

2005-2007 Følgegruppe vdr. ICF-ryg (ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring kroniske rygpatienter i Århus Amt). Reumatologisk afdeling U, Århus Universitetshospital, Gigtforeningen ved Hans Jansens Hjem, Marselisborgcentret.

2005-2007 Følgegruppen: Det gode arbejdsklima – en undersøgelse af arbejdsklima og sygefravær blandt offentligt ansatte. Arbejdsmedicinsk Klink, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

2006-2010 Bestyrelsen for Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

2006-2009 Dansk Selskab for Folkesundhed, bestyrelsesmedlem (sekretær).

2006-2016 Medlem af bestyrelsen for Rehabiliteringsforum Danmark.

2006-2008 Følgegruppen for forskningsprojekt i cancerrehabilitering, FOCARE, Inst. for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse.

2007-2007 Medlem af Kronikerudvalget under DADL

2007- Rådgivende udvalg for Masteruddannelse i Rehabilitering, SDU

2007-2012 Faglig følgegruppe til projektenhed for psykiatrisk rehabilitering, Psykiatrisk Center Ballerup.

2007-2015 Kræftens Bekæmpelses Komité for social ulighed og kræft.

2008-2012 Dansk Selskab for Almen medicin – referencegruppe – udarbejdelse af referenceprogram til almen praksis om funktionelle lidelser.

2008- Fysioterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg, VIA University College.

2008-2012 Planlægnings- og implementeringsudvalget for bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved AU, Institut for Folkesundhed, AU

2009-11 VIA University College, Aarhus – styregruppe for projekt Rehabilitering og recovery.

2009-11 Det faglige rådgivningspanel for det store TTA projekt, NFA

2009-12 DSAM- skrivegruppe referenceprogram for funktionelle lidelser

2010-11 Redaktionsgruppe – lærebog i klinisk socialmedicin og rehabilitering. Manus indleveret 20.06.2011 – udgives september 2011.

2010-12 Planlægningsudvalg, revision af 11. semester ny kandidatuddannelse i medicin, AU

2011-15 Region Midtjyllands repræsentant i Bestyrelsen for Active Institute

2010-2013 Videnskabeligt råd – Nationalt Clearingshouse for Sygepleje, Aarhus Universitet.

2011- Videnskabelige komité i Center for Handicap og Bevægelsesfremme ved SDU

2011-2012 Redaktion for Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund nr. 16

2012- Styregrupe for nationalt dansk rehabiliteringsforskningsnetværk "Severin"

2012-14 Videnskabeligt bedømmelseudvalg – Region Midtjyllands forskningsfond for almen praksis.

2012- Videnskabeligt bedømmelseudvalg – Region Midtjyllands forskningsfond for folkesundhed i midten.

2012- Ansvarlig for speciallægeuddannelse i sundhedsfremme og rehabilitering, samfundsmedicin og arbejdsmedicin.

2012-16 Formand for det videnskabelige udvalg, Dansk Selskab for Folkesundhed.

2013- Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond, Stipendieudvalget.

2014 - Kræftens Bekæmpelses Patientstøtteudvalg

2016 - Formand, Rehabiliteringsforum Danmark

 

Vejledningsopgaver

Ph.d. studerende

1. Ph.d. vejledning af speciallæge Peter Eshøj (afsluttet 2001): Udstødning fra arbejdsmarkedet - studier af prædiktorer og forebyggende intervention.

2. Ph.d. hovedvejledning af speciallæge Birgit Drews (afsluttet 2006): Sygefravær. Deskriptive studier og forebyggende interventioner.

3. Ph.d. hovedvejledning ergoterapeut, cand.scient.soc. Kirsten Petersen (afsluttet 2009): Brugerinddragelse i rehabilitering, - et kvalitativt studie af hverdagslivet med en kronisk psykiatrisk sygdom

4. Ph.d vejledning overlæge Ole Kudsk Jensen (afsluttet 2009): Prognosen for patienter med lænderygsmerter sygemeldt i 4-12 uger. Betydningen af sensibilisering af centralnervesystemet målt ved udbredelsen af muskelømhed og smertetærskel? Sammen med Reumatologisk afdeling, Århus Sygehus.

5. Ph.d. vejledning Lisa Østergaard Gregersen (Afsluttet 2013): The effect of modern rehabilitation strategies for lumbar spinal fusion patients. Sammen med Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Sygehus (ESPINE).

6. Ph.d. hovedvejledning Bodil Bjørnshave (afsluttet 2011): Hvad karakteriserer patienter med KOL, og hvilke prædiktorer for og effekter af deltagelse i rehabiliteringsprogrammer kan identificeres?

7. Ph.d. vejledning Anders Lindelof (afsluttet 2011): Hvordan håndterer og oplever overvægtige teenagere samt deres forældre teenagerens overvægt og eventuelle vægttab?

8. Ph.d. vejledning Bjarne Rose Hjortbak (afsluttet 2013): Vurdering af behov for rehabilitering - en undersøgelse af de faglige skøn i vurderingen af borgerens behov for rehabilitering ved kræft. Sammen med Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet.

9. Ph.d. vejledning Line Krane (Afsluttet 2016): Individuelle, kulturelle og strukturelle årsaker til sykefravær i ung alder (18 – 40 år).Sammen med Institut for Samfunnsmedisin, Tromsø Universitet.

10. Ph.d. vejledning Christina Malmose Stabelfeldt (afsluttet 2013): Udviklingen af sygefravær blandt unge (< 40 år) i perioden 2000 til 2010 set i et komparativt perspektiv mellem Danmark og Norge - med fokus på medarbejdere i den kommunale ældrepleje. Sammen med Institut for Samfunnsmedisin, Tromsø Universitet.

11. Ph.d. vejledning Trine Allerslev Horsbøll (Afsluttet 2014). Forsørgelsesgrundlag efter hæmatologisk cancer – socioøkonomiske, demografiske og kliniske faktorer samt fatique, angst og depression. Sammen med Hæmatologisk afdeling R, Aarhus Sygehus THG og Forskningsenheden for Sygepleje, Århus Universitetshospital.

12. Nanna Roving Rasmussen  (Afsluttet 2015). The effect and cost-effect of a preoperative cognitive intervention for lumbar spinal fusion patients. A randomized clinical study. Sammen med Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Sygehus (ESPINE).

13. Charlotte Handberg (Afsluttet 2016): Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kommunal kræftrehabilitering - en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. Sammen med Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

14. Vibeke Lynggaard (Afsluttet 2018): Effect of learning and coping strategies in cardiac rehabilitation. - A randomized controlled parallel group study. Sammen med  Kardiologisk Forskningsafsnit, Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Vest.

15. Monica Milter Ehlers (Afsluttet 2017). Funktionsevne og funktionsevnenedsættelse hos hoftebrudspatienter over 65 år. Sammen med Sektion for sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

16.  Tove Lise Nielsen (Afsluttet 2018). Home-based rehabilitation for community dwelling elderly citizens – a study of effect and user perspectives. Sammen med VIA UC, Aarhus og Randers Kommune.

17. Ph.d. vejledning, stud. scient.san. publ. Cecile Nørby Thisted (4+4) (2014-). Hvordan højtuddannede med moderat depression, deres kollegaer og arbejdsgivere håndterer sygdommen med henblik på arbejdsfastholdelse – en kvalitativ undersøgelse. Sammen med Sektion for Sygeplejevidenskab, AU.

19. Ph.d. hovedvejledning, sygepl. MSc. Janni Strøm (Afsluttet 2018). Lumbar spine fusion. The impact of Information Techonology on Patient-satsfaction, Health Economy and Accessability – A Ransomized Trail. Sammen med Center for Planlagt Kirurgi, Hospitals-Enheden Midt, RM.

20. Ph.d. hovedvejledning, klinisk diætist. Kathrine Hald, cand.scient.san. (2016-). Langtidsopfølgning af effekt på socialt differentieret hjerterehabilitering. Sammen med Center for Ulighed i Sundhed, Aalborg UH; Sektion for almen praksis, IFS, AU. 

21. Ph.d. hovedvejledning, Bente Skovsby Toft (2016-). Facilitators and barriers to physical activity experienced among morbidly obese adults: a systematic review protocol of qualitative evidence. Sammen med RH Horsens og Department of Health Science and Technology, AUC.

22. Ph.d. hovedvejledning, Birgit Rasmussen (2016-). Lived experiences of self-efficacy and well-being the first year after hip fracture. Sammen med RH Horsens og Department of Health Science and Technology, AUC. 

23. Ph.d. vejledning Charlotte Ibsen (2016-)

 

Samfundsmedicinske speciallægeprojekter

1. Finn Aa. Jacobsen 1996,

2. Birgit Drews 1998,

3. Kirsten Horsten, 1999. Sygefravær og indsats. Hvilken indsats er afgørende for det hensigtsmæssige klientforløb.

4. Janus Kvamm, 2000. Revalidering – en deskrivptiv forløbundersøgelse.

5. Peter Haargaard Rasmussen, 2000. Førtidspensionisters udnyttelse af resterhvervsevnen. En registerundersøgelse.

6. Karsten Brinch, 2001. Revalideringsafklaring af klienter på RevaCenter Randers i perioden 1996-2000.

7. Jan Greve, 2002. Statistik over ansøgere til undervisningsstilling og speciallægeblokstilling, 1. halvår 1998 til og med 1. halvår 2000

8. Ellen Pallesen, 2003. Gør fravær til nærvær. Undersøgelse blandt 700 vægsthusmedarbejdere i Århus.

9. Helene Hansen, 2006. Selvvurderet helbred og arbejdsevne i sygedagpengesager.

10. Inger Bonde. 2005. Efterundesøgelse af sygemeldte i REVASI i Århus Kommune.

11. Kirsten Garfalk, 2007. Follow up af klienter 1, 2 og 3 år efter udskrivning fra Århus Amts Revalideringsinstitutioner.

12. Lone Møller Kahl, 2010. Sammenhæng mellem sygemeldtes selvvurderede mulighed for tilbagevenden til arbejdet og fremtidige forsørgelsesgrundlag.

13. Ann-Kerstin Reng. 2010. Hvad er evidensen for påvirkning af funktionsevnen/arbejdsevnen ved brug af sekundær smertestillende hos patienter med langvarige/kroniske bevægeapparatsmerter. Et litteraturstudium.

14. Karen Marie Glavin. 2012. Behandling af somatoforme lidelser. Et litteraturstudie.

15. Mette Gibskov. 2016. Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Relevans i teori og praksis for en samfundsmedicinsk læge.

16. Emma Helldie. 2016. Borgeren i centrum/Oplevelser af et rehabiliteringsteammøde.

17.

Afhandling - Master of Public Health, NHV, Gøteborg

1. Kenneth A. Kibsgaard. Speciallæge i samfundsmedicin. 2004. Revalidenders behov i den erhvervsrettede revalidering. En caseundersøgelse i Viborg Amt, Danmark, 2002-2004.

 

Specialer - Den sundhedsfaglige kandidatudannelse Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet

1. Iris Nielsen, ergoterapeut, 2003. Forskelle mellem personer, der siger ja, henholdsvis nej til de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg for 75+ årige.

2. Erna Rosenlund, fysioterapeut, 2003. Idræt for ældre i lokalcenterregi  - et interventionsstudie.

3. Bodil Bjørnshave, sygeplejerske, 2004. Træning til KOL patienter-  et interventionsstudie.

4. Karen Huld, ergoterapeut, 2007. Dysfagi efter erhvervet svær hjerneskade.

5. Christine Malmose Stapelfeldt, sygeplejerske, 2008. Sammenhæng mellem patienttilfredshed med en koordineret behandlingsindsats overfor subakut uspecifikt lænderygbesvær og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

6. Lena Hohwü. 2008. Længden af sygemelding blandt patienter opereret for prostatacancer.

7. David Christiansen, fysioterapeut, 2009. Smerterespons som prognosemarkør hos sygemeldte lænderygpatienter.

8. Stina Bjørnskov Hansen, ergoterapeut, 2010. Multifaktoriel indsats til forebyggelse af lænderygbesvær blandt plejepersonale.

9. Kirstine Bak Guldstad, fysioterapeut, 2011. Sammenhæng mellem verserende sag om økonomisk kompensation og effekten af tværfaglig rehabilitering.

10. Kathrine Eie Frigaard, 2011. Forebyggelse af sygefravær blandt social- og sundhedsassistenter7-hjælpere i ældreplejen.

11. Marianne Krogh Rasmussen, 2013. Er sygemeldte rygpatienters mulighed for at vende tilbage til arbejde påvirket af comorbiditet eller familiær disposition for lænderygproblemer, og er lænderygdiagnosen påvirket af familiær disposition for diskusprolaps?

12. Marc Sampedro Nielsen, 2014. Effekten af fysisk træning og hjælpemiddelformidling på aktivitet og deltagelse hos ældre borgere, der ansøger om hjælpemidler for første gang.

 

1. års projektvejledning . Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, Institut for Folkesundhed. Aarhus Univesitet.

1. Susanne L. Sørensen, Sedsel K.S. Pedersen, Charlotte B. Andersen. 2016. Tværsnitsstudie af selvvurderet fremtidig arbejdsevne.

 

Adjunktvejledning

Fysioteratpeut, cand.scient. san., ph.d. Anne-Mette Krintel Petersen (2012-15)

Ergoterapeut, cand.scient.san., ph.d. Lise Gregersen Østergaard (2016-)

 

Eksamination/censur

1998- Eksaminator i klinisk socialmedicin, medicin, Aarhus Universitet.

2002- Censor ved uddannelser i folkesundhedsvidenskab i Danmark

1995- Censor i klinisk socialmedicin ved lægeuddannelserne i Danmark.

2002-6 Eksaminator af udenlandske læger i klinisk socialmedicin, Aarhus Universitet.

2011- Eksaminator Folkesundhedsvidenskab, Aarhus

 

Bedømmelser

Tidsskriftsartikler mv.

1995- Referee for Ugeskrift for Læger, Danish Medical Bulletin; socialmedicinske emner.

1996- Referee for Scandinavian Journal of Social Medicine, senere Scan J Public Health.

2008- Referee Scandinavian Journal of Rheumatologi

2010 Lektør, National Center for Arbejdsmiljø (NFA) på publikationen: Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved Borg W, Nexø MA, Kolte IV og Andersen MF. 2010 NFA, København.

2001-2010 Ugeskrift for Lægers videnskabelige panel, Samfundsmedicin.

2009- Referee Scandinavian Journal Primary Care

2010- Forskningsansøgninger Kræftens Bekæmpelse, Trygfonden  og Villumfonden.

2013- Forskningsansøgninger NFA

2014- European Journal of Public Health

  

Ph.d. afhandlinger

1. Cand. psych. Edith Monthgommery, 1998. Flygtningebørn fra Mellemøsten, Psykologisk Inst. Københavns Universitet.

1. Cand. psych. Edith Monthgommery, 1998. Flygtningebørn fra Mellemøsten, Psykologisk Institut. KU

2. Cand. med. Agnete Tophøj, 1999. Sygefraværsmelding af gravide. Aahus Universitet.

3. Cand. med. Berit Schiøttz-Christensen, 2002. Monitorering af det kliniske forløb for patienter henvist til billede diagnostisk undersøgelse. AU

4. Cand. med. Susan Ishøj Michelsen, 2005. Social consequences of cerebral palsy, KU

5. Sygepl. cand.cur. Sanne Angel, 2008 om traumatiske ryggmargskadede. AU

6. Sociolog Thorbjørn Haougaard Mikkelsen, 2008.  Cancer rehabilitation in Denmark..

7. Sygepl. Ingrid Muus, RN, MPH, 2009. Helbredsrelaterert livskvalitet efter apopleksi i Danmark. Nordiska hälsvårdhögskolan.

8. Cand.scient.pol. Thorsten Munch-Hansen, 2009. Prevention of Sickness Absence. A study of assoiciations between psychosocial work conditions and health outcomes in a large public services population. Aarhus Universitet.

9. Sygepl. cand.cur. Mette Spliid Ludvigsen, 2009. Patient life in hospital. A qualitative study of informal relationships between hospitalised patients. Aarhus Universitet.

10. Cand.mag. Keld Thorgaard, 2010. Evidence, patient perspective and deliberative clinical dedisionmaking. Aarhus Universitet.

11. Cand. cur. Lena Aadal, RN, 2010. Intensiv neurorehabilitering forstået som læring. Udvikling af en didaktisk model. Aarhus Universitet.

12. Cand. cur.Lene Bastrup Jørgensen, RN. 2011. Coping with breathlessness in daily life. Aarhus Universitet.

13. Margrethe Smidth. 2012. The Effect of an Active Implementation of a Disease Management Program for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. AU

14. Lene Søndergaard Larsen. 2013. A companionship between strangers. - Patient-patient Interaction in oncology wards.

15. Tue Kjølhede. 2014. Multiple Sclerosis – Neurological, immunological and neuromuscular adaptations to resistance training.

16. Terje Sund. 2015. Effectiveness of Powered Mobility Devices in Enabling Community Mobility-Related Participation: A Prospective Study Among People With Mobility Restrictions. Lund.

17. Kersti Myhre. 2016. Perceived psychosocial work environment and effects of work-focused intervention among patients with neck and back pain. Trondheim.

18. Charlotte Paaske Simonÿ. 2016. Towards New Foothold in Life - A Phenomenological-Hermeneutic Study of Patients' Lived Experience During the Trajectory of Cardiac Rehabilitation.

 

Andre bedømmelser

1998-2005 Dansk Selskab for Samfundsmedicins § 14 bedømmer af overlægestillinger. 

1999 Bedømmer af lektorstilling ved Københavns Universitet.

2001-2004 Tilforordnet Sundhedsstyrelsen vdr. specialet Samfundsmedicin.

2010 Adjunktbedømmelse - rehabilitering Institut for Folkesundhed, AU

2011 Lektorbedømmelse – sundhedsfremme – Institut for Folkesundhed, AU (formand).

2011 Lektor og adjunkt bedømmelse ved Institut for Folkesundhed, AU

2012 Professorat i klinisk sygepleje, Institut for Folkesundhed, AU (formand).

2012 Overlægestilling socialmedicin, Bispebjerg Hospital

2013 Lektorbedømmelse, SDU

2014 Lektorbedømmelse ergoterapi, SDU; professorbedømmelse socialpsykiatri, SDU; professorbedømmelse cancerrehabilitering og palliation, SDU.

2015 Lektorbedømmelse ergoterapi, SDU; VIA-UC bedømmelse af lektorer

2015 Evaluering af prof. Henning Langbergs forskningsprofessorat, Københavns Kommune.

2016 Lektorbedømmelser SDU og Hammel Neurocenter

2017 Professorbedømmelse, lektorbedømmelser SDU