Psykologisk Institut

Carsten René Jørgensen

Professor

Ramme for specialevejledning

Carsten René Jørgensen

 

Overordnede ramme for vejledningen: Specialevejledning foregår i stigende grad i gruppe, hvilket konkret betyder, at – som minimum – dine første 1-2 vejledningsmøder foregår i gruppe med 3-5 studerende. Erfaringsmæssigt er dette et godt afsæt for, at man som studerende kan blive inspireret af sine medstuderende og etablere mindre specialeskrivningsgrupper, hvor de som skriver indenfor beslægtede områder mødes imellem deres vejledningsmøder. Desuden er dette dikteret af krav om, at studerende skriver deres speciale på relativt kort tid med en fastsat mængde vejledning, hvilket gør det hensigtsmæssigt at skabe en struktur omkring specialeforløbet som rækker udover den rent individuel vejledning. Efter de første vejledningsmøder i gruppe tages stilling til om vejledningen skal fortsættes i gruppe eller overgå til individuel vejledning - dette gøre i dialog med de studerende.

Før første møde: For at have det bedst mulige grundlag for at vejlede dig fra første gang vi mødes anbefaler jeg, at du udarbejder følgende – og eventuelt sender det til mig og de øvrige medlemmer af din ’specialegruppe’:

  1. Et kort udkast til problemformulering; 10-15 linjer, hvor du beskriver hovedtemaet for dit speciale. Desuden må du gerne skrive lidt om, hvorfor du opfatter det valgte tema som vigtigt – giv gerne både personlige og faglige begrundelser. Hvad du ønsker at undersøge i dit speciale, hvorfor og hvordan – hvilke teorier, empiriske undersøgelser og andet materialer du forestiller dig, du vil benytte.
  2. Udkast til disposition, hvor du skitserer, hvad du forestiller dig skal indgå i de enkelte dele af specialet
  3. Hvilken litteratur, herunder eventuelt foreliggende empiriske undersøgelsesresultater, du forestiller dig, du vil bygge dit speciale op omkring, og eventuelt
  4. Hvordan du vil indsamle empirisk materiale (hvis du påtænker at inddrage dette i dit speciale)
  5. Hvad du forventer og mener, at du primært har brug for i forbindelse med vejledningen

Normalt benyttes første vejledning bl.a. til at udvikle og præcisere din problemformulering, disposition mv.

Forberedelse: Inden du påbegynder arbejdet med dit speciale bør du gennemlæse studieordningens regler for udarbejdelse af speciale, ligesom jeg vil anbefale, at du orienterer dig i bogen: Rienecker & Jørgensen (2012). Den gode opgave – Opgaveskrivning på videregående uddannelser, 4. udgave. København: Samfundslitteratur (eller tilsvarende litteratur om udarbejdelse af større akademiske opgaver). Desuden kan det være en fordel at orientere sig i andres specialer, som du kan låne på vores bibliotek.

Har du brug for mere indgående vejledning i litteratursøgning anbefaler jeg, at du straks tilmelder dig kursus i dette ved vort bibliotek. Biblioteket udbyder løbende sådanne kurser.

Indhold: Naturligvis vil jeg så vidt muligt afstemme min vejledning efter, hvad du har brug for. Men som udgangspunkt vil jeg primært vejlede dig omkring opbygning & strukturering af dit speciale, akademisk & videnskabelig formidling og indholdsmæssige aspekter omkring temaet for dit speciale. Bemærk, at sidstnævnte naturligvis vil kunne få

relativt større vægt, hvis du vælger et specialefokus indenfor mit faglige område (psykoterapi, psykoanalyse, psykoterapiforskning, personlighedsforstyrrelser, sammenhænge imellem kulturelle tendenser i samtiden og psykopatologi, psykiatrisk diagnostik, identitet og identitetsforstyrrelser mv. – orienter dig eventuelt i mine publikationer for at få en fornemmelse af, hvilke faglige områder, jeg beskæftiger mig med – du kan finde disse via PI’s hjemmeside).

Normalt får du størst udbytte af vejledningen, hvis du før hver vejledningsgang fremsender 10-15 siders tekst til gennemlæsning. Vore vejledningsmøder vil da kunne tage udgangspunkt i din tekst. Den fremsendte tekst behøver naturligvis ikke være ’færdig’, men skal være sammenskrevet og have en form som du vil ’sende til andre’ (usammenhængende kladder, notater og tekstfragmenter læses ikke). Desuden kan du med fordel formulere, hvis du har spørgsmål i tilknytning til dit speciales faglige indhold eller opbygning, som du har behov for, at vi diskuterer. Hvert vejledningsmøde varer typisk op til en time. I forbindelse med gennemlæsningen af din tekst vil jeg ofte anføre en række kommentarer mv. i margin, som du kan få med efter vejledningen.

Som udgangspunkt vil jeg kunne læse en betydelig del af dit speciale. Men jeg læser ikke specialet i sin helhed umiddelbart inden afleveringen, da jeg på dette tidspunkt skal fungere som bedømmer af dit færdige arbejde.

Tidsplan: Så vidt muligt skal du i løbet af de første vejledningsmøder udarbejde en tidsplan for, hvornår du skal have færdiggjort hvilke dele af dit speciale. Det er dit eget ansvar, at overholde den opstillede tidsplan. Som bekendt skal dit speciale som udgangspunkt afleveres ved slutningen af det semester, hvor du bliver tilmeldt specialevejledning.

Omfang: Du har ret til op til 10-15 timers vejledning inkl. tid brugt til indgåelse af kontrakt og gennemlæsning af din specialetekst. Normalt svarer dette til op til 5 vejledningsmøder. Som udgangspunkt vejleder jeg kun ved face-to-face møder, ikke via telefon, e-mail eller andet.

 

Appendiks:

De overordnede læringsmål for det akademiske speciale er bl.a.:

  • At formulere en klart defineret problemformulering – og argumentere for det præsenterede problems relevans og praktiske betydning
  • At udvælge relevant litteratur – og relevante empiriske undersøgelser – udtrække essensen, argumentere for relevansen og vurdere styrker og svagheder i relation til specialets problemformulering
  • At udføre kompetente analyser af udvalgte litteratur og empiri
  • At præsentere og diskutere udvalgte litteratur og empiri i relation til specialets problemformulering
  • At udfærdige specialet i klart, videnskabeligt og præcist sprog