Aarhus Universitets segl

Bjørn Richelsen

Professor

Curriculum Vitae

BJØRN RICHELSEN, f.  3/9 1952

Professor, overlæge, dr. med.

Nuværende stilling:

Steno Diabetes Center Aarhus og Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital, 8200 Århus N.

Tlf. 4049 1202,  Fax.  7845 5496,  E-mail: bjoric@rm.dk

1979          Medicinsk embedseksamen  fra Aarhus Universitet.
1991          Doktorafhandling  fra Aarhus Universitet: " Prostaglandins in AdiposeTissue ‑ with special reference to Triglyceride Metabolism".
1993          Specialistanerkendelse i endokrinologi og intern medicin.
1994          Overlæge ved medicinsk‑endokrinologisk afdeling C, Århus Amtssygehus.
1994          Klinisk lektor (sats B) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.
1999          Professor i Klinisk Ernæring ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Forskning og vejledning:
Vejleder for 25 Ph.D.-studernde der alle har opnået PhD-graden samt for 12 forskningsprojekter for medicinstuderende (diplomeksamen) vedrørende fedtvævsmetabo­lisme, adipositas, diabetes og ernæring.
1990 -   Leder et forskningslaboratorium med 4-6 stipendiater og 3-4 laboranter

Bedømmelser:
Bedømmer på disputatser ( University of Nice, Frankrig, Aarhus og København Universitet) og over 50 Ph.D.-afhandlinger ved Aarhus-, Københavns- og Odense Universitet, samt ved Kgl. Veterinærinær- og Landbohøjskole indenfor ernæring, diabetes, interne metabolisme og fedtvævsmetabolisme.
Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. lektorat-, overlæge- og professorstillinger ved Aarhus, Odense og Københavns Universitet og Kgl. Veterinær - og Landbohøjskole og overlægestillinger.

Referee:
Reviewer for flere tidsskrifter, specielt for International Journal of Obesity, European Journal of Clinical Nutrition. Diabetes, Am J Physiol., Am J Clin Nutr.  (15 - 20 manuskripter årligt). 

Faglige tillidsposter:

1990 - 1994               I bestyrelsen for Dansk Selskab for Adipositasforskning - de sidste 2 år som formand
1992 -1995                Medlem af det Danske Ernæringsråd.
1993 -1997                Bestyrelsesmedlem i Dansk Endokrinologisk Selskab.
1995 -1998                Redaktør for Diabetesforeningens behandlerblad.
1995 -2000                Bestyrelsesmedlem og sekretær i  European Association for the Study of Obesity (EASO).
1999 - 2001               Formand for arbejdsgruppe medsat af Århus amts vedr. udarbejdelse af rapport om ernæring på sygehusen, samt formulering af kostpolitikken på sygehusområdet.
1997 - 2002               Medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Nationalkomiteen for Ernærings- og levnedsmiddel forskning.
2000                         Deltaget i flere arbejdsgrupper nedsat af Sundhedsstyrelsen vedr. den sundheds­mæssige betydning af fysisk aktivitet, overvægt mv.
2001 - 2002               Næstformand i det Statslige Ernæringsråd.
2001 - 2003               Medlem af Diabetesforeningens Lægeråd.
2001 - 2005               Medlem af den Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd.
2002-  2006               Formand for det statslige Motions- og Ernæringsråd.

2005-2017      Medlem af adskillige arbejdsgrupper nedsat af bl.a. Sundhedsstyrelsen om udarbejdelse af guidelines vedrørende bariatrisk kirurgi

Hæderspriser:

1988       Professor, dr. med. Aage Th. Jacobsens Legat.
1991       Dansk Selskab for Adipositasforskning og Servier's forskerpris.
1994       Modtager af Dandy‑Fondens forskerpris.

Videnskabelig produktion:
Publiceret 270 originalartikler i peer-rewieved internationale tidskrifter især om emner indenfor områderne ernæring, diabetes mellitus, adipositas, intern metabolisme og fedtvævsmetabolisme

H-indeks: 53 (Scopus)
H-indekx: 63 (Gootle).