Psykologisk Institut

Anna Pacak-Vedel

!!Postdoc

Kære studerende

Nedenfor vil jeg kort skitsere min faglige profil, mine forventninger til dig som studerende og mine rammer for specialevejledning.

Emneområder

Mit primære forskningsfelt er individuelle forskelle, det vil sige individuelle forskelle i personlighedstræk, intelligens, interesser, værdier, etc. Mine forskningsinteresser går på, hvorledes sådanne individuelle forskelle er forbundet med en vifte af vigtige livsudfald, såsom studie- og karrierevalg, jobperformance, trivsel og sundhed. Selv forsker jeg særligt i, hvordan personlighedstræk er forbundet med studie- og karrierevalg, performance og trivsel. Og jeg validerer løbende tests psykometrisk. Mit sekundære forskningsområde er gerontopsykologi, det vil sige psykologiske forhold hos ældre mennesker. Her fokuserer jeg særligt på trivsel hos de ældre og hvilke faktorer, der hænger sammen med trivsel. Men jeg interesserer mig også mere bredt for psykometri og kvantitativ metode, og jeg kan således både vejlede opgaver inden for mit eget forskningsområde og opgaver, der anlægger et kvantitativt blik på andre emner. Da kvantitativ metode er min ekspertise (og kvalitativ metode ikke er det), vil jeg være et bedre valg for studerende, der sigter mod at skrive et speciale, der er kvantitativt orienteret. Hvis du planlægger at skrive et speciale med vægt på kvalitativ metode, vil jeg primært give dig procesvejledning.  

Specialet er dit

Specialet er din største (måske eneste) mulighed undervejs i studiet for at dykke ned i et emne, som virkelig interesserer dig, og som du selv vælger. Det er således vigtigt, at du forholder dig til, hvad dit speciale skal omhandle. Jeg hjælper gerne med inspiration og brainstorming, men til syvende og sidst er det din opgave at vælge emnet for dit speciale og skrive det, mens min opgave ”blot” består i at understøtte din proces. Da min opgave er at vejlede, forventer jeg også, at du selv orienterer dig i regler og formalia for specialet. Orientér dig godt i studieordningen, inden du begynder.

Vejledningsforløbet

Praktisk set kommer vejledningsforløbet til at udspille sig (nogenlunde) således:

  • Opstart af vejledningsforløbet: Vi aftaler først et mødetidspunkt. Når jeg har fået navne og e-mailadresser på mine specialestuderende, kontakter jeg dem og sender et par indledende dokumenter (herunder vejlederbrevet) samt datoforslag til første vejledning. Jo før du svarer, jo større er sandsynligheden for, at jeg har tid. Første møde kan med fordel lægges tidligt i forløbet, gerne i december (hvis du skriver specialet i forårssemesteret). Vejledning er i udgangspunktet på mit kontor (1350-226), men kan også foregå på Skype efter aftale.

  • Intervaller mellem vejledninger: Det er i høj grad op til dig, hvornår i forløbet møderne er placeret, men det fungerer typisk fint med et par kortere møder med 2 ugers mellemrum i starten og længere møder i den senere del af forløbet med 3 ugers mellemrum. Vær opmærksom på, at jeg ikke kan garantere, at jeg har tid til sidste-øjebliks-vejledning op til afleveringsdatoen, eftersom jeg har mange andre forpligtelser og arbejdsopgaver, som også kræver min tid. Så undlad for din egen skyld at ”spare vejledning op” for at have dem i baghånden til de sidste 14 dage inden aflevering (!).

  • Deadlines: Senest 48 timer før vi mødes til vejledning, sender du dit tekstmateriale til mig, så jeg har tid til at passe min forberedelse til mødet ind. Hvis jeg modtager tekst senere end dette, er jeg sjældent i stand til at give dig skriftlig feedback, og så vil du udelukkende få mundtlig feedback til selve mødet. Mere om tekstmaterialet fra dig nedenfor.

  • Tekst fra dig før de første 2 møder: Vejledningen bliver mest fokuseret, når der er et skriftligt grundlag at tale ud fra – også selvom det er langt fra at ligne et speciale. Send mig derfor 1-2 sider om det emne, du gerne vil arbejde med, og den problemstilling, du gerne vil behandle. Kom med din(e) nuværende idé(er) til emne/problemstilling og den relevante litteratur, du har fundet indtil videre. Hvis du allerede har et bud på en problemformulering, så send også gerne den med, men det er ikke alle, der har en sådan allerede ved vejledningens begyndelse. Og det er helt ok! Prøv også at formulere en (arbejds)titel for dit speciale. Husk, at det her er de første skridt, og at jeg ikke forventer noget færdigt og gennemarbejdet. Det her første arbejde er tænkt som en hjælp for dig til at komme i gang.

  • Tekst fra dig før de resterende møder: Ligesom til vores første møde(r) forventer jeg, at du har sendt tekst til mig forud for hvert af de resterende møder. I starten vil teksten selvfølgelig ikke være ”færdig”, og det er helt fint. Det er bare vigtigt at have noget konkret at tale om, når vi mødes. Til vores vejledningsmøder består dit materiale til mig hver gang af 4 ting samlet i ét stort word-dokument med sidetal: 1) en foreløbig problemformulering, 2) en foreløbig planlagt disposition, 3) 5-7 siders brødtekst (mindre er også ok, men mere bliver ikke læst) og 4) en læsevejledning til mig, dvs. et par linjer fra dig, hvor du skriver, hvad du konkret gerne vil have mig til at vejlede på, og hvor ”færdigt” jeg skal opfatte det tilsendte i min gennemlæsning (råt udkast, halvfærdigt, så godt som færdigt?). Jo mere præcis din læsevejledning til mig er, jo bedre kan vi fokusere på det, der er mest relevant og vigtigt for din skriveproces.

  • Mine kommentarer til dig: Til de første par møder har dit tilsendte materiale til mig oftest karakter af at være brainstorming og idéer, og skriftlig feedback giver ikke mening her. Men når du er kommet så langt, at du har reel opgavetekst at sende til mig, sender jeg også nogle generelle skriftlige kommentarer til dig inden vores møder. På den måde har du mulighed for at reflektere over feedback’en, og du kan måske bedre se, hvad du har brug for at snakke med mig om til mødet. Igen, en god læsevejledning til mig er essentiel, så husk at inkludere den.

  • Mailvejledning og spørgsmål til mig: Jeg vejleder ikke over mail. Det er vigtigt for mig at få sagt fra starten, da mailkorrespondancer har en tendens til at gribe om sig, og jeg (desværre) ikke har tid til at give ekstra tid til specialevejledning. Prøv i stedet at skrive dine spørgsmål til mig ned, når de opstår, og medbring dem til vores vejledningsmøder. Hvis du er kørt helt ned i et hul, kan du selvfølgelig kontakte mig på e-mail eller komme forbi mit kontor, og så skal jeg nok forsøge at hjælpe dig videre. Men den tid jeg bruger på sådan vejledning skal tages et sted fra, og det bliver fra dine vejledningsmøder. Husk i øvrigt også at benytte dig af bibliotekets ressourcer, når du støder på problemer med at finde litteratur. De dygtige bibliotekarer kan meget ofte hjælpe!  

  • Antal vejledningstimer: Jeg har 15 arbejdstimer til rådighed pr. specialevejledningsforløb og bruger omtrent 1 times forberedelse på cirka 7 siders brødtekst med efterfølgende 1 times vejledning. Vi vil derfor mødes cirka 8 gange i alt, hvor de første 2 møder er kortere, mens de resterende 6 møder i udgangspunktet er af en times varighed. Det efterlader ca. en times tid til at koordinere vejledningerne. Ved dobbeltspecialer, dvs. specialer hvor 2 studerende skriver sammen, øges vejledningstiden med 50%.

Vi ses!