Psykologisk Institut

Ali Amidi

Cand.psych., Ph.D., Adjunkt

VEJLEDERBREV FOR SPECIALESTUDERENDE


Q/A

Hvordan vejleder jeg? 

Jeg vejleder både individuelt og i grupper. Formen kommer an på, hvor mange specialestuderende jeg har på det pågældende semester samt hvilke emner de enkelte studerende ønsker at skrive om. Som udgangspunkt vil første vejledning dog altid være individuel. 

Hvordan kommer vi i gang? 

Vejledningsforløbet starter med at du som studerende sender mig en mail (ali@psy.au.dk) med henblik på at aftale en tid for vores første møde.  

Hvad skal jeg have forberedt til første møde? 

Til vores første møde forventer jeg ikke, at du har forberedt noget skriftligt. Derimod forventer jeg at du har gjort dig nogle tanker om tema og en tentativ problemformulering/problemstilling som vejledningen kan tage udgangspunkt i.  

Hvor meget af den samlede opgave læser jeg?

Jeg læser aldrig hele specialet. Til hvert vejledermøde kan du sende op til 7 normalsider. Da der kan være store forskelle på, hvor mange gange studerende har behov for at mødes (gælder individuel vejledning), er der således også forskelle på, hvor mange sider jeg ender med at læse i alt. Jeg læser dog typisk ikke mere end 35 sider ved individuelle specialer.  

Kan jeg få skriftligt feedback? 

Nej.

Vejleder jeg over Skype etc.? 

Ja.

 

PRAKTISK INFO:

1) Teksten som grundlag for vejledning. Det er min erfaring, at opgavevejledning fungerer bedst med afsæt i konkrete tekster. Vejledningsmøder, på nær den første gang, vil derfor typisk tage udgangspunkt i konkrete tekster, som du har skrevet. Det kan være en detaljeret disposition, et eller to sammenhængende afsnit (5-7 sider), som jeg kan give detaljeret feedback på, og hvor min feedback kan tjene som model for den videre skriveproces, samt en overordnet feedback på den (næsten) færdige opgave. Du kan ikke regne med, at jeg kan give detaljeret feedback på hele din opgave. Feedback behøver ikke altid at indebære, at vi mødes. Hvis det er mest hensigtsmæssigt, kan e-mail, Skype og telefonsam-taler også være en mulighed.

2) Tekster til tiden. Hvis jeg skal forholde mig til tekster, har jeg brug for at modtage dem i god tid. Hvis jeg har modtaget dem dagen inden, vil du ikke kunne regne med, at dette kan lade sig gøre. Oftest vil 3 dage inden vi mødes være tilstrækkeligt. 

 3) Forberedelse til vejledning. Det vil generelt være hensigtsmæssigt, hvis du til vores møder har overvejet og nedskrevet de konkrete spørgsmål og problemstillinger, du ønsker at tage op i vejled-ningen. Det gælder både individuel- og gruppevejledning. Det kan både være vedrørende din konkrete tekst og mere generelle udfordringer i skrive-processen. 

4) Litteratursøgning. Nogle studerende beder om litteratur. Du kan dog ikke regne med, at jeg kan give dig den relevante litteratur. Ofte kender jeg ikke selv emnet detaljeret. Litteratursøgning er desuden en vigtig del af læringen i forbindelse med opgaveskrivningsprocesen, som den studerende selv forventes at forestå. Jeg vil imidlertid meget gerne diskutere/stille spørgsmål til dine søgestrategier.

5) Vejledningsprocessen fungerer bedst ved, at jeg som vejleder stiller spørgsmål til din proces og lytter til de udfordringer du oplever. Det er således ikke min opgave at fortælle dig, hvad du skal skrive, men snarere at facilitere din proces bedst muligt. Hvis jeg har særlig viden om dit emne, kan jeg ”falde i” og komme til at give dig en masse gode råd vedr. indholdet, men det er efter min opfattelse ikke hovedformålet med vejledningen. Jeg vil gøre mit bedste for at lytte til og være åben for din feedback på vejledningsprocessen. 

6) Vejledningens omfang. Nogle studerende lægger vægt på at vide, præcis hvor mange vejled-ningsmøder de kan regne med. Mens der administrativt er afsat et timetal til vejledning, viser det sig imidlertid, at behovet for vejledning varierer meget, både mht. omfang og type af vejledning. Mit tidsforbrug med at læse og kommentere tekster kan ligeledes variere meget, afhængig af ka-rakteren og kvaliteten af den studerendes tekster. Det er derfor vanskeligt at sige på forhånd, hvor meget tid, der vil blive afsat til direkte vejledning. Vi bør derfor indledningsvis og undervejs disku-tere, hvor og hvornår i processen, du har mest brug for vejledning.

7) Dit ansvar. Den studerende forventes at kunne arbejde selvstændigt med sin problemstilling og specialeskrivningsprocessen kan sommetider være en udfordrende proces. Nogle gange kan den studerende have vanskeligt ved at komme i gang eller kan gå i stå undervejs. Da jeg ikke nødvendigvis kan vide, hvordan det går med din proces, er det dit ansvar at henvende dig, hvis du støder ind i udfordringer. Så skal jeg gøre mit bedste for at støtte dig i at komme videre. Hvis du ikke henvender dig, vil jeg almindeligvis gå ud fra, at dit arbejde skrider nogenlunde planmæssigt frem. 

8) Kontakt. Jeg har ikke faste træffetider, men du er altid velkommen til at sende en mail. Jeg vil bestræbe mig på at besvare mails indenfor 2-3 dage. Bemærk dog at besvarelser af mails indgår i de samlede vejledningstimer, og jeg foretrækker derfor at eventuelle spørgsmål, som ikke kan vente til det kommende vejledningsmøde, sendes i én mail samlet. Hvis du synes, der går for lang tid, inden jeg svarer, skriv igen NB: Ifølge regler (maj, 2018) vedrørende datasikkerhed og beskyttelse af personoplysninger, bør studerende anvende deres AU mail til kommunikation med undervisere/vejledere.