Beskrivelse

Efter at have gennemført kurset skal den studerende kunne:
• Identificere og begrunde en central og afgrænset problemstilling inden for fagets emneområde.
• Identificere og redegøre for centrale teoretiske perspektiver på, og empiriske undersøgelser af, køn og seksualitet.

• Diskutere styrker og svagheder, samt forskelle og ligheder ved centrale teoretiske perspektiver og empiriske undersøgelser af køn og seksualitet.


• Anvende et klart, flydende og videnskabeligt sprog i besvarelsen af den valgte problemstilling.

Der har de seneste år været et stigende fokus på, hvordan køn og seksualitet har indflydelse på menneskers selvforståelse, identitetsskabelse, sociale positioner og handlemuligheder i hverdagslivet. Eksempler på dette er mediedækningen af #MeToo bevægelsen og debatten omkring Danmarks nye samtykkelovgivning.
Dette afspejler en øget bevidsthed om, at køn- og seksualitetskategorier ikke er neutrale størrelser. Tværtimod viser forskningen, at de påvirker den måde, vi forstår os selv og hinanden på, og dermed også de muligheder og handlerum, vi har i livet.
På dette tværfaglige seminar skal vi belyse og diskutere centrale socialvidenskabelige perspektiver og teorier omkring køn og seksualitet. Dette gøres med henblik på at skabe en nuanceret forståelse af, hvorledes køn og seksualitet har betydning for- og indvirkning på menneskers handlemåder og handlemuligheder, identitetsskabelse og hverdagsinteraktioner.
Som en del af dette skal vi se nærmere på, hvilke forståelser af køn og seksualitet, der traditionelt har domineret psykologien (og i mange sammenhænge stadig gør det) samt, hvilke alternative forståelser heraf, der også eksisterer.
Tematisk skal vi blandt andet dykke ned i, hvordan mennesker betydningstillægger egne og andres seksuelle oplevelser, samt hvad normer og forventninger omkring køn og seksualitet betyder for denne proces. Vi skal zoome ind på, hvad det vil sige at være en seksuel- og kønsminoritet, og hvilke udfordringer man som minoritet kan møde i en cis- og heteronormativ verden. Og vi skal sætte fokus på, hvorledes køns- og seksualitetsnormer har relevans i forhold til unges brug af alkohol og andre rusmidler.

Kursus periode27/08/202131/12/2021
Kursus niveauKandidat niveau
Kursusformat15