Tværgående forskningsprogram i rehabilitering, Institut for Folkesundhed (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlem af forskningsnetværk

Beskrivelse

Teoretisk grundlag
Rehabilitering defineres af WHO som en række indsatser, der støtter det enkelte menneske, som har eller er i risiko for at udvikle nedsat funktionsevne, i at opnå og vedligeholde bedst mulig funktionsevne, herunder at fungere i samspil med det omgivende samfund (1).

Den danske definition på rehabilitering er i overensstemmelse med WHOs definition, men inddrager tillige samarbejdsprocessen, hvor Rehabilitering defineres som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og professionelle. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats (2).

Internationalt bevæger praksis og forskning i rehabilitering sig fra en lineær biomedicinsk, sygdoms- og kropsorienteret tilgang til en systemisk biopsykosocial funktionsevne og kontekstorienteret tilgang (ICF (3)). Der er konsensus om, at rehabilitering forudsætter brugerinddragelse og tværfaglig praksis. På den baggrund bygger rehabiliteringsforskning på en brugerinddragende og tværvidenskabelig tilgang.

Rehabilitering indgår i planer og aftaler inden for sundhed, social og beskæftigelse og indgår tillige i stigende omfang også i uddannelsesprogrammer. I den sammenhæng skal kommunerne varetage en væsentlig del af rehabiliteringsopgaven og efterspørger et forskningsbaseret grundlag for at kunne varetage borgernes behov for rehabilitering.

Rehabilitering blev først introduceret i dansk lovgivning i 2013. Området er således relativt nyt og forveksles ofte med genoptræning. Det betyder, at der er behov for en særlig indsats i forhold til klinisk praksis og rehabiliteringsforskning. Der er stadig manglende viden og evidensen for rehabilitering i en dansk kontekst er endnu sparsom. Helt særlige udfordringer er der i at beskrive, hvordan kvaliteten af tværsektorielle forløb sikres og udvikles.

Det centrale i rehabilitering er, at indsatserne målrettes borgerens hverdagsliv med eller efter sygdom for at etablere en selvstændig og meningsfuld hverdag med størst mulig grad af arbejdsmarkedstilknytning og deltagelse i samfundslivet. Samarbejdet med borgeren og de pårørende er derfor helt afgørende for, at indsatsen lykkes. Dernæst, at der er tale om forløb, der er bundet sammen af en række indsatser fra forskellige fagområder og sektorer. Der er betydeligt videnbehov om rehabilitering i forhold til monitorering; behovsvurdering; målsætning; overlevering af relevant viden fra en instans til en anden; metoder til at beskrive komplekse interventioner, så de kan evalueres og reproduceres; organisering og økonomi i forhold til et borger- og professionelt perspektiv bl.a. involvering og meningsfuldhed.

Forskning
Forskere i det tværgående forskningsprogram i rehabilitering er ansatte fra Institut for Folkesundheds forskellige sektioner. Forskere i forskningsprogrammet skal styrke forskning i rehabilitering på Institut for Folkesundhed i et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og netværk. Forskningsprogrammet har til formål at stimulere forskning i rehabilitering lokalt, nationalt og internationalt på et tværvidenskabeligt grundlag bl.a. ved at bidrage til det universitære, kommunale og regionale grundlag herfor. Forskningsprogrammets formål er også at sikre evidensbaseret uddannelse på de universitære sundhedsfaglige bachelor- og kandidatuddannelser (se nedenfor).

Forskningsprogrammet har udviklet en ramme for forskning, skematiseret i en matrix:

KropAktivitetDeltagelsePersonOmgivelser
Krop
Aktivitet
Deltagelse
Person
Omgivelser

Matrixen beskriver med udgangspunkt i ICF's kategorier (funktionsevne (krop, aktivitet og deltagelse henholdsvis kontekst (personlige og omgivelsesmæssige faktorer)), hvorledes den biopsykosociale helhedstilgang kan rummes i et forskningsprojekt, og hvorledes det er muligt at identificere kategorier, der eventuelt ikke er medtaget i forskningsprojektet.

Et forskningsspørgsmål rummer et eller flere afhængige forhold. Når forskningsspørgsmålet er borgere sygemeldt med rygsmerter og vi ønsker at undersøge, om arbejdsgivers holdning til at ændre på jobfunktioner har betydning for tilbagevenden til arbejde. Da bliver de eksponerede faktorer som sygemeldt markeret i x-aksen felt for deltagelse. Rygsmerter markeres i x-aksen felt for krop og jobfunktioner i x-aksen felt for omgivelser. Der forventes en effekt på arbejde, det markeres i y-aksen felt for deltagelse.

Dette forskningsspørgsmål har ikke fokus på om borgeren f.eks. kan komme ud af sengen. Derfor er der ingen markering af eksponeringen aktivitet på x-aksen. Der er heller ikke fokus på, om borgeren er er motiveret eller ej og dermed heller ingen markering af eksponeringen personlige faktorer på x-aksen. På samme måde er der ikke fokus på effektmålingen af borgernes smerter (krop på y-aksen), ADL-funktioner (aktivitet på y-aksen), eller motivation (personlige faktorer på y-aksen).

Forskningsprogrammet har samarbejdspartnere lokalt, nationalt og internationalt: DEFACTUM i Region Midtjylland, MarselisborgCentret, Regionshospitalet-Silkeborg, Aarhus Universitetshospital, Hammel Neurocenter, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering (Hospitalsenheden Vest), Center for forskning i Rehabilitering ved Aarhus Universitetshospital og Human First, kommuner, det nordiske forskningsnetværk Severin, Rehabiliteringsforum Danmark, REHPA (Nationalt videnscenter for rehabilitering og palliation) samt Centre for Rehabilitation Research Aarhus. Internationalt samarbejdes med netværk i Norge, Sverige, Finland, Holland, Skotland og Canada og Rehabilitation International.

Uddannelse
Forskerne i forskningsprogrammet arbejder for, at uddannelser på Health AU er baseret på den biopsykosociale referenceramme, anskueliggjort i ICF-modellen, både på bachelor- og kandidat- og ph.d.-niveau. Her indgår kompetencer til tværgående samarbejde, som nødvendig forudsætning for at kunne varetage en helhedsorienteret praksis.

Forskerne i forskningsprogrammet indgår i for-, midtvejs og endelig bedømmelse af ph.d.-protokoller og afhandlinger. Vi tilstræber at inddrage eksterne nationale og internationale forskere i arbejdet.

Principper for forskningsprogrammet samarbejde
Forskningsprogrammet er ledet af professor Claus Vinther Nielsen sammen med et af programmets medlemmer, der udpeges for to år ad gangen. Ledelsesteamet skal sikre fremdrift i henhold til nedenstående. Ad hoc arbejdsgrupper nedsættes efter behov.

Planlagte aktiviteter
•Den 13. nationale rehabiliteringskonference 2019. Kontakt: claus.vinther@rm.dk.
•RIWC 24th Rehabilitation World Congress "Moving Societies" 8-10 September 2020. Kontakt: claus.vinther@rm.dk

Afholdte aktiviteter
•Rehabiliteringsforskningens uge; uge 37 2016,
•Regionalt seminar om lænderygforskning maj 2017 og november 2018.

Journal clubs
Kvalitativ journal club. Kontakt: Merete Bjerrum (mb@ph.au.dk)
Kvantitativ journal club: Kontakt: Birgitte Laier Bitsch (b.bitsch@rm.dk)

Undervisning
Undervisning i rehabilitering på kandidatuddannelsen i medicin, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, kandidatuddannelsen i sygepleje, bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab samt valgfag i rehabilitering.


Medlemmer i programmet indgår eller har indgået i følgende igangværende forskningsprojekter
Seniorprojekter
Social inequality, cancer, multiple diseases and return to work – intervention and prediction.
Key words:Cross sectional cooperation, IPS, ACT, RCT
Contact senior researcher, assistant professor Christina Malmose Stapelfeldt Christina.Stapelfeldt@stab.rm.dk

Arbejdsmarkedstilknytning blandt tarmkræftoverlevere – et registerstudie med op til 10 års opfølgning.
Key words: Return to work, intestinal cancer.
Contact senior researcher Pernille Petersen Pelped@rm.dk

Work environment for pregnant women and their opinions to sick leave. A qualitative and quantitative study.
Key words: Work environment, pregnancy, sick leave,
Contact senior researcher Pernille Petersen Pelped@rm.dk

Rehabilitation after spinal cord injury
Key words: Long-term recovery, back to everyday life, spinal cord injury, sexlife
Contact associate professor Sanne Angel angel@ph.au.dk

Helpful elements in interventions towards low back pain
Key words: narratives, self-understanding, councelling, low back pain
Contact associate professor Sanne Angel. angel@ph.au.dk

Promoting psychosocial well-being following stroke
Key words: recovery, narratives, self-understanding, councelling, stroke
Contact associate professor Sanne Angel. angel@ph.au.dk

More projects; Low back pain rehabilitation with a focus on practice-oriented research and complex interventions, involving different stakeholders across sectors and professions.
Contact researcher Nanna Rolving, PhD. Nanna.Rolving@rm.dk

Systematic reviews in multidisciplinary rehabilitation and sick leave including low back pain, bodily distress, (gestational) diabetes, eHealth and work participation.
Contact senior researcher Anne-Mette Hedeager Momsen. Anne-Mette.Momsen@rm.dk

Cardiac rehabilitation from hospital to municipality. A controlled study involving 10 municipalities in Central Denmark Region
Contact researcher Charlotte Gjørup Pedersen, PhD. CHGJPE@rm.dk

Needs for support among young adults with ADHD to engage in occupational activities focusing on opportunities and difficulties related to executive functioning
Key words: ADHD, IPS, content analysis, executive functions, support
Contact: associate professor Merete Bjerrum, PhD. mb@ph.au.dk

Ph.d. projekter

Facilitators and barriers to physical activity experienced among morbidly obese adults: a systematic review protocol of qualitative evidence. (Afsluttes maj 2019).
Contact PhD student Bente Skovsby Toft. Bente.Skovsby.Toft@horsens.rm.dk

Hvordan højtuddannede med moderat depression, deres kollegaer og arbejdsgivere håndterer sygdommen med henblik på arbejdsfastholdelse – en kvalitativ undersøgelse. (Afsluttet april 2019).
Contact PhD student Cecilie Nørby. cnth@ph.au.dk

Rehabilitation of cardiac patients with tele-health: A feasibility study”. (July 2019).
Key words: lifestyle-changes, physical activity, tele-medicine, self-understanding, participation,
Contact PhD student Marie Veje Knudsen. marieveje@clin.au.dk

Towards a meaningful life after Spinal Cord Injury – rehabilitation based on patient participation (Afsluttes primo 2020)
Key words: Participation, self-understanding, recovery, nurse-patient relationship, Spinal Cord Injury,
Contact PhD student Randi Steensgaard. randi.steensgaard@ph.au.dk

Physical activity and labour market status in cancer patients during and after chemotherapy - a prospective study. (Afsluttes primo 2020).
Contact PhD student Rikke Rosbjerg. Rikke.Rosbjerg@stab.rm.dk

Comparison of two multidisciplinary rehabilitation interventions in patients with chronic low back pain - a randomised controlled clinical trial. (Afsluttes primo 2020).
Contact PhD student Anne Mette Schmidt. Anne.Mette.Schmidt@stab.rm.dk

Development and field-testing of an assessment of functioning tool for patients with low back pain. (Afsluttes sommer 2020).
Contact PhD student Charlotte Ibsen. Charlotte.Ibsen@stab.rm.dk

Improving the functioning of people with disability through outdoor rehabilitation in an inclusive arena with interactive technological solutions. (Afsluttes primo 2022).
Contact PhD student Louise Sofia Madsen. LMADEN@rm.dk

Goal-Setting in Rehabilitation. An anthropological study exploring how rehabilitation goals are set, negotiated, shared and transformed by patients and professionals. (Afsluttes medio 2021).
Contact PhD student Merete Tonnesen. merete.tonnesen@rm.dk

Cardiac Rehabilitation for Patients with Ischemic Heart Disease and Diabetes.
Key Words: review, registers, municipality
Contact PhD student Birgitte Laier Bitsch. b.bitsch@rm.dk

Deltagere
Claus Vinther Nielsen, professor
Thomas Maribo, lektor
Merete Bjerrum, lektor
Sanne Angel, lektor
Christina Malmose Stapelfeldt, ekstern lektor
Nanna Rolving, ekstern lektor
Charlotte Gjørup Petersen, ekstern lektor
Dorte Balle Rubak, ekstern lektor
Cecilie Nørby Thisted, post. doc.
Periode1 aug. 2012 → …
Sted for afholdelseTværgående forskningsprogram i rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Danmark
Grad af anerkendelseNational