Klimaforandringernes effekter på hav

Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

Se relationer på Aarhus Universitet

Karsten Dahl - Foredragsholder

Resume: Forventede klimaeffekter på havmiljøet

De danske havområder er blevet ca 1½ grad varmere gennem de sidste 40 år og udviklinger har været størst de sidste 20 år. Sensommer temperaturen er endda øget med 2 grader C.
Klimascenarierne peger på, at havtemperaturen vil stige yderligere og 3 grader er ikke usandsynligt over de næste 100 år. En så stor temperaturstigning vil få stor negativ indflydelse på iltindholdet i de danske farvande og Østersøen som helhed. Iltsvind vil blive mere omfattende arealmæssigt og kritiske værdier vil nås i længere tid med omfattende bunddød til følge. Én temperaturstigning på 3 grader kan modsvares af en reduktion i planteplanktonproduktionen svarende til et fald i udledningen af kvælstof på ca. 30 % i forhold til den udledning, vi har i dag.
Det må forventes af de danske fjorde og havområder i fremtiden tilføres flere næringssalte pga. hyppigere og voldsommere regn i vinterperioden, hvor færre næringssalte kan tilbageholdes på markerne. Ny forskning peger på, at fjordenes økosystemer vil være i stand til at fjerne kvælstof, hvis temperaturen stiger 3 grader, men også at fosfor til gengæld vil blive frigjort i større mængder fra opbyggede puljer i fjordenes sedimenter.
Saltholdigheden forventes reduceret i fremtidens Østersø pga. øget nedbør over regionen. Effekten vil aftage ved indgangen til Bælthavet og Øresund. Ændringer forventes at få større konsekvenser for fordeling af de allerede relativt sparsomme arter, der findes i den centrale Østersø. Ændringerne forventes også at påvirke fiskeriet i Østersøen.
Modelberegninger viser, at fytoplanktonproduktionen generelt vil stige i Østersøen og at danske farvande kan forvente øget hyppighed af masseforekomst af blågrønalge, der ”skylles ud” af Østersøen og op gennem Bælthavet til Kattegat.
Øgede temperaturer vil forventelig påvirke artssammensætningen, da nogle arter allerede i dag lever tæt på deres fysiologiske temperaturgrænse.
Tangskove på stenrev og ålegræsbede i kystområder vil blive påvirket negativt af klimaændringerne. Den forventede øget tilførsel af næringssalte vil pga. plankton opblomstringens skyggeeffekt føre til reduktioner i biomasser og af den forventede vandstandsændring vil også medføre, at betydelig mindre lys når revene på bunden med samme effekt til følge. Forringelserne vil få en stor betydning på naturkvaliteten og de ydelser, som disse habitater yder fx som gyde- og opvækstområde for kommercielle fisk.

Klimatilpasning:
Der er en række forvaltningsmæssige initiativer, som kan iværksættes, for at sikre, at økosystemet fortsat kan levere de ydelser, som samfundet ønsker og som Danmark har forpligtiget sig til internationalt på trods af de forventede negative effekter af klimaændringer på det marine havmiljø.
• Yderligere reduktion i udledning af næringssalte end de mål, der allerede er sat nationalt og internationalt. Tiltag til yderligere reduktioner vil kunne afbøde mange klimarelaterede negative effekter (mindre planktonproduktion, mindre iltsvind, sundere bundfauna, bedre forhold for tangskov).
• Genetablering af opfiskede stenrev er en anden mekanisme, der kan afbøde de tab i funktion og produktivitet de enkelte stenrev formodes at opleve i fremtiden. I nogle tilfælde vil tangskov på stenrev sandsynligvis også kunne afhjælpe iltsvindsproblemer lokalt i fjordområder.
• En fremtidig kystsikringspolitik med overvejelser om at give urentable områder tilbage til havmiljøet kan sikre et sundere havmiljø med ålegræsenge og en cyklus af næringssalte, der er bedre for havmiljøet.
10 dec. 2012

Begivenhed (Konference)

TitelTemadag om klimaforandringer og vandmiljø
Dato10/12/2012 → …
AfholdelsesstedIDA mødecenter
ByKøbenhavn
LandDanmark

ID: 51851949