Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undervisning mellem hensigt og uforudsigelighed

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearchpeer-review

  • Ane Qvortrup, Uddannelsesvidenkab, Institut for Kulturstudier, Syddansk Universitet, Denmark
  • Tina Bering Keiding
Ambitionen med denne bog er at formulere et bidrag til den analytiske didaktik, som giver os mulighed for at reflektere over udvalgte didaktiske temaer på en ny måde. Bogen adresserer seks aktuelle didaktiske spørgsmål:
•Hvor er didaktikken i dag? (kapitel 1 og 4)
•Hvad er uddannelse og undervisning set med et systemteoretisk perspektiv, og hvordan hjælper systemteorien os til at reflektere over spændingsfeltet mellem undervisning som et intentionelt forehavende og undervisningens egendynamik? (kapitel 2 og 3)
•Hvilke vidensformer benytter den professionelle underviser sig af? Hvad er didaktisk professionalitet, og hvad vil det sige at handle didaktisk rationelt? (kapitel 5 og 6)
•Hvordan kan undervisningen iagttage elevers læring eller mangel på samme? Og hvilke former for viden skal uddannelsessystemet bidrage til (kapitel 7 og 8)
•Hvorfor er læringsmål relevante set ud fra en didaktisk synsvinkel? Hvori består deres potentiale og risici, og hvilke former for målbeskrivelser har vi brug for i undervisningen? (kapitel 9 og 10)
•Hvorledes kan vi analysere de mange teknologier, vi har til rådighed i forhold til at håndtere undervisningens usandsynligheder? (kapitel 11)

Bogen udspringer af en altoverskyggende tendens i uddannelsessystemet og den pædagogiske/didaktiske forskning til at tale om læring i stedet for undervisning. Vi taler om for eksempel læreprocesser, læringsmiljøer, læringsmetoder og om (e-)læringssystemer. Og vi anvender i tråd hermed i høj grad teorier om læring frem for didaktiske teorier til at beskrive og analysere, hvad der foregår i undervisningen. Også uddannelsespolitisk ser vi en stærk orientering mod læring. Her kommer det ikke til udtryk som en interesse for processer, men i form af en interesse for undervisningens resultater italesat gennem begreber som læringsudbytte, læringsmål og læringsindikatorer.
Læringsorienteringen er velbegrundet i den forstand, at god undervisning interesserer sig for den lærende og dennes læring. Men den ensidige optagethed af læreprocesser og læringsaktiviteter har også haft en række mere uhensigtsmæssige sideeffekter. Dels har den konstrueret undervisning som et konservativt og autoritært fænomen og ført til en nærmest tabuisering af undervisningsbegrebet og didaktikken i litteraturen med mangel på nyere refleksionsteorier til følge. Dels har det ført til en betydelig analytisk og kommunikativ uklarhed, fordi læring anvendes som synonym for undervisning, eller der tales om undervisning-og-læring, som om der er en simpel sammenhæng mellem disse to fænomener.
Vores udgangspunkt er, at læring og undervisning i uddannelsessammenhænge ikke skal tænkes ud fra en enten-eller-skematik, men som en både-og-skematik, hvor siderne ikke smelter sammen til en form for mellemting, men hvor forskellen netop opretholder sin spændstighed. Vores udgangspunkt er også, at der er brug for at rehabilitere undervisningsbegrebet og at formulere en didaktik, der begrebsliggør den dobbelthed, vi netop har beskrevet. En didaktik, hvis tema er undervisning og læring.
Original languageDanish
Place of publicationFrederikshavn
PublisherDafolo
Number of pages171
ISBN (Print)978-87-7160-518-1
Publication statusPublished - May 2017
SeriesUndervisning og læring
ISSN2246-3259

See relations at Aarhus University Citationformats

Projects

ID: 84989721