Tavs Nyord

Seniorrådgiver

Tavs Nyord
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Jeg er ansat som adjunkt på Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, som en del af luftkvalitetsgruppen. Min primære funktion er forskning, men jeg udfører også myndighedsbetjening ligesom jeg også underviser. I min forskning samarbejder jeg blandt andet med flere virksomheder, der arbejder inden for mit fagområde. I øjeblikket fungerer jeg som erhvervs post doc ved Kongskilde Maskinfabrik i Sorø, i et projekt støtte af Højteknologifonden. 

Forskning

  • Ammoniak- og lugt emission efter udbringning af husdyrgødning
  • Numerisk modellering af jordstyrke og jordbevægelse ved nedfældning af gylle/jordbearbejdning
  • Udvikling af lavemissionsteknikker til udbringning af husdyrgødning
  • Forsuring og nedfældning af gylle og effekten på ammoniak og lugtemission

Undervisning

  • Målemetoder til bestemmelse af ammoniakemission i marken
  • Teknologier til reduktion af ammoniak, lugt og drivhusgasseudledning i forbindelse med udbringning af husdyrgødning

Myndighedsbetjening

  • Medlem af MELT (Miljøstyrelsens ekspertpanel for vurdering af landbrugsteknologiers miljøeffekt) med ansvar for udbringning af husdyrgødning
  • Dækker fagområdet ”gasemissioner relateret til udbringning af husdyrgødning”.

Vejledning

  • Fungerer som faglig vejleder for bachelor-, speciale- og ph.d. studerende

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 31861118