Hjalte Mads Rosenstand Mann

Hjalte Mads Rosenstand Mann

Profil

I mit speciale beskæftiger jeg mig med sangfuglen Kap Verde Sangeren (Acrocephalus brevipennis) i en bevaringsgenetisk kontekst. Kap Verde Sangeren har siden år 2000 været registreret som truet (endangered) på IUCN’s rødliste (http://www.iucnredlist.org).

Den er endemisk til Kap Verde øerne ud for den vestafrikanske kyst og er i udbredelse begrænset til 3 af disse øer. Gentagende tørkeperioder samt befolkningstilvækst menes at have haft en indskrænkende effekt på artens levesteder, hvilket har medført en faldene populationsstørrelse. I mit speciale arbejder jeg med gener, der koder for de såkaldte Toll-like receptors, som er en elementær del af fuglenes immunsystem. Det praktiske arbejde består i oprensning af DNA fra hvert enkelt individ, isolering af de relevante gener, samt efterfølgende sekventering af disse. Specifik undersøges generne for variation indenfor og imellem populationerne, samt for spor af selektion.

Resultaterne af mine analyser vil indgå i beslutningsgrundlaget for, hvilke tiltag, der er relevante for artens bevarelse. Specifikt vil man ud fra resultaterne fra mit speciale, opnå viden om, hvorvidt translokationer af individer imellem populationer vil være et relevant redskab i den fremtidige bevaring af arten.

ID: 90603051