Michael Kristensen

Lektor

Michael Kristensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Evolution-proof pest management

Ukrudt, skadedyr og plantesygdomme udvikler sig som reaktion på de systemer der anvendes ved deres dyrkning. Vi vil anlægge en evolutionær økologisk synsvinkel for at forstå udviklingen af pesticid-resistens hos skadedyr, svampe og ukrudt i agroøkosystemet. Projektet vil udvide det biologiske grundlag for en mere evolutionær-orienteret bekæmpelse af skadevoldende organismer, hvor principperne for bekæmpelsen understøttes af molekylær økologi med henblik på at forebygge og minimere de skadevoldende organismers tilpasning og spredning. Vi vil bruge den genetiske variationhos ukrudt, skadedyr og plantesygdomme til at vurdere deres potentiale for tilpasning til de anvendte dyrknings- og bekæmpelsesmetoder. Vi vil fokusere vores forskning på at forstå den evolutionære dynamik i selektion af pesticidresistens, frem for udelukkende at beskrive den fysiologiske og molekylære baggrund af pesticidresistens. Bekæmpelsen af ukrudt, skadedyr og plantesygdomme i fremtidens landbrug kan drage fordel af integration af økologiske og evolutionære principper til at forudsige langsigtede virkninger af ændringer i anvendelsen af pesticider, samtændringer af dyrkningsformer, miljø og klima. For at kaste lys over principperne bag organismernes tilpasning til forskellige bekæmpelses-systemer vil vi sammenligne udviklingen af resistens hos glimmerbøsser, skulpesnudebiller og bladrippe-snudebille som er skadedyr på raps, græsukrudtet vindaks og svampesygdommen hvedegråplet.

 

Insekticid resistens - et studie i mikroevolution.

Resistens hos skadedyr som truer vores heldbred eller landbrugsproduktion er et globalt problem og der er fundet resistens overfor for bekæmpelsesmidler hos hundredvis af insektarter. Resistens er mikroevolution eller "øjebliks" evolution, hvor den genetiske sammensætning af en population ændres dramatisk på få generationer.

Forskningens mål er at udvikle og indføre resistensstrategier, der sikrer en målrettet og begrænset anvendelse af pesticider - ved at bevare følsomheden overfor pesticider i skadedyrspopulationerne. Dette omfatter udviklingen af nye værktøjer og strategier, der kan identificere og afhjælpe resistensproblemer. Der arbejdes primært videre med molekylær biologiske metoder med fokus på oprindelse, frekvens og biologisk betydning af resistens gener hos stuefluer (Musca domestica) og kakerlakker (Blattella germanica), men har også haft projekter med hovedlus (Pediculus capitis) og væggelus (Cimex lectularius).

 

Molekylær mitte taxonomi.

Mitter kan overføre sygdomsfremkaldende organismer, bl.a. bluetongue virus som overføres til kvæg, får, geder og hjorte. Mitter er meget små og svære at artsbestemme på basis af morfologiske karakterer, hvilket er et problem i forbindelse med overvågning af bluetongue virus spredning, idet få mitte arter reelt kan fungere som vektorer for bluetongue virus. Vi vil på basis på sekvensvariation af mitokondrie COI og ITS områder fra ribosomalt DNA etablerer DNA Barcoding metoder der kan adskille nogle af de 43 kendte danske mitte arter. Yderligere udvikles der metoder til kvantitativ bestemmelse af mitte i indsamlede prøver fra lysfælder.

 

Vis alle (297) »

Vis alle (170) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 4298