Else Marie Wiberg Pedersen

BA (engelsk), cand.theol., Ph.d. (teologi), Lektor

Curriculum Vitae

 

Personlige oplysninger

 

 

Uddannelse & grader

1975

Nysproglig student, Skanderborg Amtsgymnasium

1978

BA (Exam.art.) i engelsk, Aarhus Universitet

1982

Pastoralseminariet, Århus

1985

Cand.theol., Aarhus Universitet

1987

Aarhus Universitets guldmedalje for afhandling om Bernhard af Clairvaux's opfattelse af Marias rolle i nådens formidling og menneskets frelse.

1992

 

 

 

 

 

Ph.d. (Lic.theol.), Aarhus Universitet, for afhandlingen "Gudsbillede - Mariabillede - Kvindebillede. Om teologi og spiritualitet hos Beatrice af Nazareth (1200-1268)

1996Universitetspædagogisk kursus, Aarhus Universitet
2005Vejlederkursus, Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

2006

2016

2016

Kompetenceudviklingskursus: Dialog der forandrer

Forskerledelseskursus, Aarhus Universitet

Universitetspædagogisk kursus, Aarhus Universitet

Ansættelser

1987

Introduktionsstipendium, Forskerakademiet

1988  -  1991

Kandidatstipendium, Aarhus Universitet

1991  -  1992

Forskningsstipendium, Statens Humanistiske Forskningsråd

1992  -  1995

Forskningsstipendium, Statens Humanistiske Forskningsråd

01-08-1995  -  01-02-1996

Lektorvikar, Institut for Systematisk Teologi, Aarhus Universitet

01-02-1996-2012

 

2012-

Lektor, Institut for Systematisk Teologi, Aarhus Universitet (Associate Professor, Department of Systematic Theology, University of Aarhus).

Lektor, Institut for Kultur og Samfund, Systematisk Teologi, Arts, Aarhus Universitet

01-09-2001  -  31-12-2001

Gæstelektor ved Institut for Systematisk Teologi, Københavns Universitet (Visiting professor at the Department of Systematic Theology, University of Copenhagen)

Udlandsophold

1989

Studier ved Vatikanbiblioteket og École Francaise, Rom, Italien

1993

 

 

 

 

 

Western Michigan University (Cistercian Studies) og Chicago Divinity School (prof. Bernard McGinn), USA

 

 

 

1996Bossey Ecumenical Institute, Geneve
1997 -2000

Studier og konsulationer i Geneve, Schweiz (1997 og 2000)  Chennai, Indien (1998), Moshi, Tanzania (1998), Sao Leopoldo, Brasilien (1999), Chicago, USA (1999) og Höör, Sverige (2000)

2005

Honduras og El Salvador

2007

The Tantur Ecumenical Institute, Jerusalem, Israel

Administrative poster

1992  -  1995

Formand for KVINT , Netværk for kvindelige teologer og præster (Chairperson for KVINT, Network of Women Pastors and Theologians)

1995  -  1999

 

 

Formand for Det økumeniske Råds ekklesiologi-gruppe (Chairperson for The Danish Ecumenical Council's ecclesiology group)

 01-02-1998 - 01-02-2000 Formand for Teologisk Forening

01-02-1998  -  01-02-2003

 

 

 

International koordinator og formand for Det teologiske Fakultets Internationale Udvalg (International Coordinator/Chair of the Committee for International Exchange at The Faculty of Theology). Medlem af Aarhus Universitets Internationale Udvalg

 2000 - 2001Medlem af Udvalg til etablering af Forskerskole for Teologi og Religionsvidenskab
2001 - 2003 Medlem af bestyrelsen for Institut for Systematisk Teologi

13-09-2002 - 01-04-2007

Formand for Aarhus Universitets Ligestillingsudvalg (Chair of the Aarhus University's Equal Opportunities Committee)

 2004 - 2007 Afdelingsleder for Afdeling for Systematisk Teologi
 1998 - 2007 Medlem af Det teologiske Studienævn og Stedfortrædende formand for Studienævnet (1998-2001, 2002, 2004-2007)
 2004 - 2007 Medlem af bestyrelsen for Center for Grundtvigstudier
 2004 - 2007 Medlem af bestyrelsen for Center for Multireligiøse Studier

Internationale poster

1997  -  2001

Medlem af Luthersk Verdenforbunds internationale "core group" for ekklesiologi (Member of The Lutheran World Federation's core group on ecclesiology)

2001  -  2003

Vicepræsident for ESWTR, European Society of Women in Theological Research (Vice President for ESTWR)

2002 -

2013 -

Editorial Council for Dialog. A Journal of Theology.

Editorial Advisory Board for the Journal of Academic Perspectives.

Andre aktiviteter

1997  -  1998

Klummeskribent ved Aarhus Stiftstidende (Columnist at Aarhus Stiftstidende)

2002 -2007

 

 

Konsulent for Norges Forskningsråd: Kultur og Samfund (Consultant for Norway's Research Council: Culture and Society)

 2004- Peer reviewer ved forskellige tidsskrifter
 2011- Faglig konsulent for Dansk teologisk Tidsskrift

 Undervisning

 
 1985 - 1988

 Kurser på Folkeuniversiteterne i København og Århus:

Mystik og spiritualitet

 1994 -Kurser på Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, omfatter:

Embedsteologi (E 94), Forsoning og tilgivelse (E95), Modeller af Gud - Gud og køn (E95), Dogmatiske Hovedlinier I (F96), Dogmatiske Hovedlinier II(E96), Moltmanns eskatologi (E96), Bernhards teologi (F97), Ekklesiologi på vej mod år 2000 (F97), Dogmatiske Hovedlinier I (E97), Synd og seksualitet (E97), Dogmatiske Hovedlinier II (F98), Om Guds fødsel og ordets inkarnation (F98), Dogmatiske Hovedlinier I 99), Latinamerikansk befrielsesteologi (E99), Dogmatiske   Hovedlinier II (F00), Gudsmodeller og gudbilledlighed - feministisk teologi (F00), Ansvarlig bibellæsning fra latinamerikansk perspektiv (F00,tværdisciplinært kursus sm.m. Kirsten Nielsen og Peter Lodberg), Dogmatiske Hovedlinier I og II (forsøgsordning E00), I vort billede - treenighedslære på ny (F01), Maria gennem århundrederne (F01), Forsoningens teologi (E01), Ekklesiologi (E01  i København), Dogmatiske Hovedlinier I (F02), Dantes Guddommelige Komedie (F02), Nåden og den fri vilje (F02, kompaktseminar sm.m. Niels Henrik Gregersen), Dogmatiske Hovedlinier II (E02), Den adlende kærligheds teologi i middelalderen (E02),  Teologihistorie (E03), Nåden og den fri vilje (E03), Forsoningens teologi (E03), Dogmatik II: problemstillinger og positioner (F04), Dogmatik I: Værklæsning (E04), Teologihistorie (EVU, E04), Kristologi i en kompleks verden (F05), Teologihistorie (E05), Dogmatik I: Værklæsning (E05), Controversy and consequence. Paul Tillich as a Lutheran theologian of the 20th century (KAN på engelsk, F06), Teologihistorie (E06), Den ambivalente kirke og de to kvinder: Maria og Maria Magdalene (KAN E06), Konfessioner, bekendelser og fælleserklæringer -økumenisk teologi (BA F07), Mystiker eller teolog?. Bernhard af Clairvaux's teologi mellem Augustin og Luther (KAN F07), Dogmatik II (to hold, F08), Studieintroduktion (nydesignet basiskursus, E08), Teologihistorie (E08), Bernhard af Clairvaux: teolog eller mystiker? (F09), Indføring i Teologi (nydesignet basiskursus, E09), Dogmatik II (tutorials, F10), Dante: Den guddommelige Komedie - teologi og litteratur (BA/suppleringsfag F10), Introduktion til studiet af teologi (E10), Forsoningens teologi (KAN E10), DO I (F11), Korsteologier - eksegetiske og systematisk-teologiske perspektiver (BA, sm.m. Kasper Bro Larsen, F11), Gudstankens aktualitet mellem teisme og ateisme (KAN F11), DO I (BA F12), Ekklesiologi (KAN F12), DO II (BA E12), Israelsekskursion m. kursus (BA og KAN E13), Indføring i Teologi (BA E13), Økumenisk ekklesiologi (KAN E13)

 Dertil en række BA-projekter med individuel vejledning.

 Vejledning 
1996 -

 Ph.d.-stipendiat Mette Birkedal Bruun: "Bernard of Clairvaux and the Mapping of the Spiritual Topography. A Reading of Selected Parables." (hovedvejleder, 1996-2000).

Ph.d.-studerende Benedicte Præstholm: "Kønfrontation. En systematisk-teologisk undersøgelse af de embeds- og vielsesteologiske reaktioner på køns- og seksualitetsopfattelsers foranderlighed i det 20. og 21. århundredes Danmark." (medvejleder sm.m. Peter Lodberg, 2008-) 

Desuden en lang række specialer, her i udvalg:

"Munificentissimus Deus. Dogmet om Marias himmeloptagelse i lyset af dets historie, apologetik og kritik i samtiden." (1996), "Feministisk hermeneutisk undersøgelse af discipelforhold i Lukasevangeliet pgla Elisabeth S. Fiorenza og Turid Seim." (1996, "Teologi for vor tid. Sallie McFagues teologiske eksperiment og dets immanente soteriologi set i perspektivet af Luther og Løgstrup." (1997), "Krop og køn. Synet på seksualitet og kvindelighed i hhv den østkirkelige og vestkirkelige tradition til og med Augustin." (1999), "Marias evige jomfruelighed." (1999), "En analyse af Hildegard af Bingen som teologisk helhedstænker og profet, med udblik til den nyere Hildegard-reception." (2000), "Antropotokos, Christotokos eller theotokos. Marias rolle i de store kristologiske stridigheder frem til konciliet i Efesus 431." (2001, "Kønnet og embedet i den danske folkekirke." (2002)"Fra Kristi fødsel 'af en kvinde' til Marias himmeloptagelse. En undersøgelse af tilblivelsen af de 4 Mariadogmer (2002), "Gud og skaberværket. En analyse af skabelsens teologi hos Sallie McFague, Eberhard Jüngel, Jürgen Moltmann og Dorothee Sölle." (2002), "Kirke fra neden. En undersøgelse af kirken forstået som et horisontalt fællesskab hos Leonardo Boff, Han Küng og Jürgen Moltmann." (2002), "Kvindelige præster - og modstanden mod dem." (2002), "Maria som gudsmoder. En undersøgelse af mariologien hos Anselm af Canterbury og Bernhard af Clairvaux og det reformatoriske opgør." (2002), "Mennesket som pilgrim på vej til sit sande selv. Thomas Mertons forståelse af kontemplation." (2002), "Tilblivelsen of betydningen af de to sidste maria-dogmer: den ubesmittede undfangelse (1854) og himmeloptagelsen (1950)." (2002), William Blakes teologiske digtning. Mellem myte og apokalyptik." (2003), "Det teologiske univers i Dantes Komedie mshp forståelsen af synd, dom og frelse." (2003),  "Kirken som communio sanctorum. En undersøgelse af reformationens ekklesiologiske nybrud ... mshp Bonhoeffer, Tillich og Moltmann (2003), "Bernhards kærlighedsteologi set i lyset af kærlighedstanken i en nyere dansk kontekst, og forholdet mellem individ og fællesskab." (2004), "Kærligheden som socialiserende faktor eller som spirituel øvelse i franciskansk teologi. Analyse af kærlighedsidealet i relation til fattigdomsidealet hos Frans af Assisi, Bonaventura og Leonardo Boff." (2004), "Kristologi i kontekst. Kristi rolle i 3.verdens kvindeteologi." (2004), "Skrift og tradition, folketro og politik  i tilblivelsen af dogmet om Marias ubesmittede undfangelse (1854)." (2004), "Forsoning som teori eller praksis. En analyse af forsoningens rolle hos Augustin, Abelard, Luther og Bonhoeffer, samt af kirkens rolle i forsoning i det 20. århundrede." (2004), "Religion og samfund. De teologiske og sociologiske implikationer af 'Der Ring des Nibelungen (1863) i forhold til Luthers lære om lov og evangelium." (2005), "Eksistens og kerygma. Tillichs værensteologi og dens relevans i forhold til 'kunstigt liv' og 'kunstig intelligens'." (2005), "Notae ecclesiae. Identifikation af kirken i det 20. århundredes lutherske ekklesiologi belyst ud fra Ernst Kinder, Paul Althaus, Johannes Dantine og Anna Marie Aagaard." (2005),"En analyse af Julian af Norwichs teologi set i forhold til samtidens kultur og kirke." (2005), "Synd og forløsning i feministisk perspektiv." (2006), "Fragment og fraktur. Sammenligning af Tillichs og Adornos syn på kunst og sandhed." (2006), "Teologi og samfund. En kritisk analyse af latinamerikansk befrielsesteologi som kontekstuel ortopraxi over for en universel ortodoksi i en atomar verden." (2006), "Kærlighedsbegrebet hos Bernhard og hos Luther." (2006), "Fra hævn til forsoning. Teologisk analyse af nutidige politiske og sociale konflikter, med udgangspunkt i korsteologien." (2006), "Jesus som Guds advokat for de marginaliserede - en kristologisk tilgang til fortalervirksomhed." (2007), "Efterfølgelse. Efterfølgelsesaspektet hos Luther, Kierkegaard, Bonhoeffer og Sobrino og muligheden af et postmoderne efterfølgelsesbegreb." (2007), "Teodicéproblemet. Lidelsen og det ondes problem belyst ud fra Løgstrup, med sideblik til Leibniz og udblik til Sölle." (2007), "Teresa af Avila og rejsen ind i den indre borg. Teresas teologiske univers." (2007), "Luthers reception af Augustins pneumatologi." (2009), "Ægteskab, seksualitet, og fællesskab i queerteologisk perspektiv. En analyse af synet på homoseksualitet i den danske folkekirke." (2009), "Synd og krop. En beskrivelse og vurdering af danskernes forståelse af det kristne syndsbegreb - fra reformationen til i dag" (2010). "'Det er kristendom.' En studie i C.S. Lewis' teologi" (2011). "En undersøgelse af senmoderne fællesskaber i lyset af Paul Tillichs begreb om synd som fremmedgørelse og Michel Foucaults begreb om den disciplinære magt" (2012. "Hellig føde og hellig faste. En undersøgelse af kroppens og madens betydning hos Beatrice af Nazareth (1200-1268) og Katarina fra Siena (1347-1380) (2012). "Kirkeklokkens teologiske betydning" (2012), "Hildegard af Bingen. Mystiker eller profet?" (2013).