DPU

Om DPU

Bjørn Hamre

Adjunkt

Bjørn Hamre
Se relationer på Aarhus Universitet

Senest afsendte internationale forskningsartikler (ultimo 2016):

Hamre, B., Hedegaard-Sørensen, L. & Langager, S.: Collaboration between educational psychologists and child psychiatrists: consequences for inclusive schooling? International journal of Inclusive Education.

Andreasen, K.E., Hamre, B. & Ydesen, C.: The Environmental turn in the gaze upon the student – Danish Intelligence Testing 1930-1943, History of Psychology.

 

Forskningsprojekt: Psykiatrien i skolen – en historisk, sociologisk og pædagogisk analyse (2016-2018)

Projektet har modtaget støtte af Aarhus Universitets forskningsfond (AUFF) og omfatter følgende dimensioner:

Psykiatriens opkomst som differentieringsteknologi og praksis i skolen

Psykiatriens tværfaglige samarbejde med psykologien i et historisk perspektiv

Konstruktionen af elevens intelligens og evner i den samfundsmæssige kontekst

Skolepsykiatrien som testningspraksis i skolen og pædagogikken

Skolepsykiatrien i et komparativt nordisk perspektiv (i samarbejde med Kari Ludvigsen, Universitetet i Bergen og Thom Axelsson, Malmö Högskola)

 

Netværk:

Medlem af forskningsprogrammet: Inklusion & Eksklusion i velfærdsstaten, (ved professor Susan Tetler)

Formand for NNDR (Nordic Network for Disability Studies), som er et tværvidenskabeligt forskersamarbejde inden for handicapforskning (Se evt. http://www.nndr.dk/).

Medlem af Forskningsenheden i Socialpædagogik, ved Niels Rosendahl.

Medlem af Forskningsenheden Globalisering, Governance og Ledelse i Undervisningssektoren, (GGLU), ved Leif Moos.

Medlem af Forskningsenheden Uddannelseshistorie, ved Ning de Coninck-Schmidt.

Medlem af Netværket for psykiatrihistorie, ved Jesper Vaczy Kragh.

 

Forskningsområder:

Psykiatrien i skolen – en historisk, sociologisk og pædagogisk analyse

Inklusion, eksklusion og diagnosticering inden for special- og socialpædagogik

Testning og evaluering – i en analytisk og didaktisk forståelsesramme

Psykologien og psykiatrien i det tværprofessionelle samarbejde med skolen

Uddannelseshistorie

 

Forskningsmetoder:

Dokumentanalyser

Kvantitative og kvalitative gange

Historisk metode

Dispositivanalyse, genealogi og vidensarkæologi

 

Uddybning af forskningsområder:

 

Psykologien og psykiatrien i det tværprofessionelle samarbejde med skolen og mulighedsbetingelserne for inklusion i et aktuelt perspektiv

 

Bjørn Hamre optaget af samspillet mellem psykologien og psykiatrien i udredningen af børn, unge og voksnes problemer og de mulighedsbetingelser det skaber for inklusion. Psykologien og psykiatrien er to videnskabelige discipliner, der hver for sig og sammen har betydning forståelsen for udsathed, inklusion og eksklusion. Dette har betydning for forståelsen af special- og socialpædagogikkens opgave og mulighederne for pædagogiske interventioner og didaktiske forståelser. I sin forskning arbejder Hamre med tværvidenskabelige tilgange, der omfatter sociologi, historie, handicapforskning og psykologi. Dette har blandt andet vist sig i et samarbejde med Børn- og Unge forvaltningen i Købehavns kommune, hvor formålet har været at analysere det tværfaglige samarbejde omkring børn i udsatte positioner, hvor forskellige pædagogiske og didaktiske forståelser er i spil.

 

Psykiatrien i skolen – en historisk, sociologisk og pædagogisk analyse

 

I et aktuelt forskningsprojekt Skolepsykiatriens opkomst (2016-2018) arbejder Bjørn Hamre med en analyse af psykiatriens og psykologiens historiske og nutidige forståelser af de elever i udsatte positioner, og som har fået en diagnose. Her analyseres samspillet mellem den psykologiske og psykiatriske forståelsesramme i en historisk og nutidig kontekst, og de pædagogiske mulighedsbetingelser analyseres. Hvordan har psykiatrien udviklet sig historisk og hvordan kan diagnosen ses som en begrænsning og mulighed i skolens bestræbelser på at være inkluderende? Hvilke konsekvenser har det fx, at skolen skal rumme flere med diagnoser, og hvilke udfordringer stiller dette for en inkluderende didaktik? Hamre er på et praktisk og analytisk plan optaget af, hvordan der arbejdes med mere kontekstuelle forklaringer i problembeskrivelserne af elever.Testning og evaluering – i en analytisk og didaktisk forståelsesrammeAnalyserne af specialpædagogikken og den inkluderende pædagogik perspektiveres i Hamres forskning med tilsvarende analyser af testningens betydning, og det har ytret sig i et samarbejde med en række testforskere.  I velfærdsstaten spiller testning en stor rolle i forhold til evaluering på det skolemæssige- og sociale felt og specifikt i forhold til målinger af kundskaber og adfærd inden for skolen, specialundervisningen og i socialpædagogikken. Testning og skolereformer på den ene side, og inklusionslovgivning på den anden side skaber nye pædagogiske og didaktiske udfordringer, som forskningen og skolen bør forholde sig til. Skolen rummer en diversitet af elever, og der er behov for at analysere muligheder for, hvordan testning kan anvendes i et didaktisk perspektiv, der tager højde for den enkelte elevs individualitet og læringsmuligheder.

 

Testning og evaluering – i en analytisk og didaktisk forståelsesramme

 

Analyserne af specialpædagogikken og den inkluderende pædagogik perspektiveres i Hamres forskning med tilsvarende analyser af testningens betydning, og det har ytret sig i et samarbejde med en række testforskere.  I velfærdsstaten spiller testning en stor rolle i forhold til evaluering på det skolemæssige- og sociale felt og specifikt i forhold til målinger af kundskaber og adfærd inden for skolen, specialundervisningen og i socialpædagogikken. Testning og skolereformer på den ene side, og inklusionslovgivning på den anden side skaber nye pædagogiske og didaktiske udfordringer, som forskningen og skolen bør forholde sig til. Skolen rummer en diversitet af elever, og der er behov for at analysere muligheder for, hvordan testning kan anvendes i et didaktisk perspektiv, der tager højde for den enkelte elevs individualitet og læringsmuligheder.

 

ID: 192887